2022-nji ýy­lyň 24-nji no­ýabr­da Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň DIM-niň bi­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri­niň orun­ba­sa­ry B.Mä­ti­ýe­wiň Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri­niň orun­ba­sa­ry Rýu Je­on-Hýun bi­len du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di.
Du­şu­şyk­da ta­rap­lar sy­ýa­sy-dip­lo­ma­tik gat­na­şyk­la­ryň, şol san­da iki ýur­duň dür­li ugur­lar bo­ýun­ça, hu­su­san-da par­la­men­ta­ra gat­na­şyk­la­ry­nyň, söw­da-yk­dy­sa­dy we me­de­ni-yn­san­per­wer hyz­mat­daş­ly­gy­nyň mun­dan beý­läk hem ös­dü­ril­me­gi we pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy bi­len bag­ly me­se­le­le­ri ara alyp mas­la­hat­laş­dy­lar.
Du­şu­şyk­da ara al­nyp mas­la­hat­la­şy­lan esa­sy me­se­le­le­riň bi­ri hem iki ýur­duň ara­syn­da­ky gat­na­şyk­la­ryň ýo­ka­ry de­re­je­de sak­la­nyl­ma­gy we gi­ňel­dil­me­gi bol­dy.