Ýa­po­ni­ýa­nyň «Toyo­ta Mo­tor» kom­pa­ni­ýa­sy üç ýyl bä­ri aw­tou­lag­ satuwynda öň­de­li­gi sak­la­ma­gy ba­şar­dy. Mu­ny «Toyo­ta»-nyň esa­sy bäs­de­şi, «Volks­wa­gen Group» ne­mes kor­po­ra­si­ýa­sy ta­ra­pyn­dan ne­şir edi­len mag­lu­mat­lar su­but ed­ýär.