Ýur­du­myz­da spor­ty özü­ne hem­ra edi­nen ýaş­la­ryň sa­ny ýyl-ýyl­dan art­ýar. Bu bol­sa sport ýur­dy bo­lan Türk­me­nis­tan­da sport bi­len meş­gul­lan­mak hem-de tür­gen­leş­mek üçin äh­li şert­le­riň dö­re­di­len­di­gi­ni aň­lad­ýar. Spor­ty özü­ne hem­ra edi­nen ýaş tür­gen­le­riň bi­ri hem Aş­ga­bat şä­he­ri­niň dil ders­le­ri­ni çuň­laş­dy­ryp öw­red­ýän 87-nji ýö­ri­te­leş­di­ri­len or­ta mek­de­bi­niň 6-njy synp okuw­çy­sy Aý­mu­ham­met An­na­sä­he­dow bo­lup, ol wo­leý­bol bi­len meş­gul­lan­ýar.
Aý­mu­ham­met bir­nä­çe ýyl­dan bä­ri Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Be­den­ter­bi­ýe we sport ba­ra­da­ky baş mü­dir­li­gi­niň 8-nji sport mek­de­bine gat­nap, «Ýe­di­gen» wo­leý­bol to­pa­ry­nda çy­kyş et­mek bi­len oý­nuň tak­ti­ki aý­ra­tyn­lyk­la­ry­ny, oý­na­ýyş düz­gün­le­ri­ni hem-de in­çe til­sim­le­ri­ni öw­ren­ýär. To­pa­ryň tä­lim­çi­si Ra­hym­gu­ly Bä­şi­mow: «Aý­mu­ham­met «Ýe­di­gen» wo­leý­bol to­pa­ry­nda­ky ýaş tür­gen­le­riň ara­syn­da er­jel­li­gi, tu­tan­ýer­li­li­gi, yzy­gi­der­li tür­gen­leş­ýän­di­gi we spor­ta bo­lan yh­la­sy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar» di­ýip bel­le­ýär. Aý­mu­ham­met ýur­du­myz­da ge­çi­ril­ýän wo­leý­bol bo­ýun­ça ýol­daş­lyk du­şu­şyk­la­ryn­da we ýö­ri­te ýa­ryş­lar­da deň-duş­la­ryn­dan ta­pa­wut­la­nyp, 1 al­tyn, 1 kü­müş me­da­la, şeý­le hem hor­mat hat­la­ry­na my­na­syp bol­dy. Ýaş tür­gen öz ýü­rek buý­san­jy­ny: «Ça­ga­lyk­da top bi­len oý­nal­ýan sport gör­nüş­le­ri­, esa­san hem, wo­leý­bo­l bi­len köp gy­zyk­lan­ýar­dym. Te­le­ýaý­lym­lar­da gör­ke­zil­ýän wo­leý­bol ýa­ryş­la­ry­na yzy­gi­der­li to­ma­şa ed­ýär­dim. Şeý­dip ka­ka­myň spor­ta ug­ruk­dyr­ma­gy esa­syn­da ýy­gyn­dy to­pa­ryn­da çy­kyş edip baş­la­dym. Me­niň esa­sy ar­zu­wym gel­jek­de ez­ber tür­gen­le­riň bi­ri bo­lup, ata Wa­ta­ny­my­zyň sport ab­ra­ýy­na go­şan­dy­my goş­mak» di­ýen jüm­le­ler bi­len be­ýan ed­ýär.

Aý­mu­ham­met sa­pak­la­ryn­dan boş wag­ty di­ňe bir sport bi­len meş­gul­lan­man, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň 2-nji ça­ga­lar sun­gat mek­de­bi­niň du­tar bö­lü­mi­ne gat­nap, türk­men mil­li saz gu­ra­ly­nyň in­çe til­sim­le­ri­ni hem öw­ren­ýär. Mun­dan baş­ga-da, ýaş tür­gen küşt oý­na­ma­gy we su­rat çek­me­gi go­wy gör­ýär.