Bangladeşli oglanjyk “bukuldym” oýnap ýörkä, ýük daşalýan konteýnerde gizlendi we  Malaýziýa baryp düşdi. Onuň üstünden Klang portunyň işçileri ýük düşürýärkäler bardylar. Fahim atly oglanjyk konteýnerde uklap galandygyny gürrüň berdi. Alty günläp konteýnerde galan oglanjygy öýlerine ugradarlar.