Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ýa­nyn­da­ky Ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar agent­li­gi­niň Baş di­rek­to­ry­nyň 2023-nji ýy­lyň 5-nji ýan­wa­ryn­da çy­ka­ran buý­ru­gy esa­syn­da Ýo­lag­çy ot­lu­la­ry­na elekt­ron bi­let­le­ri in­ter­net ul­ga­my ar­ka­ly (on­laýn) res­mi­leş­dir­me­giň Ter­ti­bi tas­syk­lan­dy. Oňa la­ýyk­lyk­da, ýo­lag­çy­lar gat­naw­da­ky ýo­lag­çy ot­lu­la­ry­na elekt­ron bi­let­le­ri in­ter­net ul­ga­my ar­ka­ly ýa-da bi­let sat­ýan ter­mi­nal­lar­da, şeý­le hem ze­rur bo­lan ha­lat­lar­da ýo­lag­çy­la­ra hyz­mat edil­me­gi üçin açyk bo­lan de­mir ýol be­ket­le­rin­de alyp bi­ler­ler. Bu ba­ra­da “De­mir­ýol­la­ry” AGPJ-niň res­mi in­ter­net saý­tyn­da ha­bar be­ril­ýär.
Ýo­lag­çy «And­ro­id» smart­fo­nyn­da «Play Mar­ket-den» ýa-da «iP­ho­ne» smart­fon­la­ryn­da «AppS­to­re» prog­ram­ma üp­jün­çi­li­gi­ne bi­rik­di­ri­len «Turk­me­nis­tan Ra­il­wa­ys» prog­ram­ma üp­jün­çi­li­gin­den özü­ne amat­ly se­ne­de we wagt­da gat­naw­da­ky ýo­lag­çy ot­lu­la­ry­na gi­diş we gaý­dyş elekt­ron bi­let­le­ri sa­tyn alyp bi­ler.
Prog­ram­ma üp­jün­çi­li­gin­de ýo­lag­çy ta­ra­pyn­dan äh­li bel­lik­ler we amal­lar ýe­ri­ne ýe­ti­ri­len­den soň­ra, onuň elekt­ron poç­ta­sy­nyň sal­gy­sy­na ýa-da SMS ha­bar­na­ma­nyň ibe­ril­jek öý­jük­li te­le­fon bel­gi­si­ne QR Code şe­kil­li Elekt­ron bi­le­tiň nus­ga­sy go­wuş­ýar. Ýo­lag­çy bu bi­le­ti ot­la mün­mez­den ozal çap edi­len gör­nü­şin­de ýa-da smart­fo­nyň ek­ra­nyn­da wa­go­nyň ýol­be­le­di­ne gör­kez­me­li­dir. Bu he­re­ket ýol­be­le­diň QR Code Scan­ner en­ja­myn­da bi­let­de ýer­leş­di­ri­len QR Code ar­ka­ly ýo­lag­çy­nyň mün­ýän­di­gi­ni ýa-da düş­ýän­di­gi­ni anyk­la­ma­gy üçin ze­rur­dyr.
Eger-de, bi­le­tiň çap edi­len gör­nü­şi­niň ýa-da smart­fo­nyň bol­ma­dyk ýag­da­ýyn­da, ýo­lag­çy de­mir ýol be­ke­di­niň bi­let sat­ýan kas­sa­sy­na ýüz tu­tup, şah­sy­ýe­ti­ni tas­syk­la­ýan res­mi­na­ma­sy­ny gör­kez­mek bi­len, onuň çap edi­len gör­nü­şi­ni alyp bi­ler.
Ýo­lag­çy elekt­ron bi­le­ti res­mi­leş­dir­mek bi­len bag­ly ber­ýän şah­sy mag­lu­mat­la­ry­nyň ta­kyk­ly­gy­na we dog­ru­ly­gy­na jo­gap­kär­çi­lik çek­ýär. Ula­nyl­ma­dyk elekt­ron bi­le­ti­niň yzy­na gaý­ta­ryl­ma­gy we gaý­ta­dan res­mi­leş­di­ril­me­gi de­mir ýol be­ket­le­ri­niň bi­let sat­ýan kas­sa­la­ryn­da ama­la aşy­ryl­ýar.
Ýo­lag­çy ot­lu­la­ry­na elekt­ron bi­let­le­ri on­laýn res­mi­leş­dir­me­giň Ter­ti­bi bi­len gi­ňiş­le­ýin Türk­me­nis­ta­nyň Ada­lat mi­nistr­li­gi­niň res­mi web-saý­ty­nyň «Döw­let bel­li­gi­ne al­nan ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­lar» bö­lü­min­den tan­şyp bi­ler­si­ňiz.