Türk­me­nis­tan şu ýy­lyň ýan­wa­ryn­da Öz­be­gis­ta­na 10,4 mil­li­on dol­lar möç­be­rin­de ha­ryt eks­port et­di. Ýur­duň goň­şy döw­let­den im­por­ty bol­sa 5,7 mil­li­on dol­lar bol­dy. Bu ba­ra­da Öz­be­gis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýa­nyn­da­ky Döw­let sta­tis­ti­ka agent­li­gi ha­bar ber­ýär. Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, 2023-nji ýy­lyň ýan­war aýyn­da Türk­me­nis­tan bi­len Öz­be­gis­ta­nyň ara­syn­da­ky öza­ra söw­da do­la­ny­şy­gy 16,1 mil­li­on ame­ri­kan dol­la­ry­na ba­ra­bar bol­dy.
De­giş­li dö­wür­de Öz­be­gis­ta­nyň umu­my da­şa­ry söw­da do­la­ny­şy­gy 5 mil­liard ame­ri­kan dol­la­ryn­dan gow­rak bo­lup, bu gör­ke­zi­ji ge­çen ýy­lyň de­giş­li döw­ri bi­len de­ňeş­di­ri­len­de, 42% ýo­kar­la­nyp­dyr. Öz­be­gis­ta­nyň esa­sy söw­da hyz­mat­daş­la­ry­nyň il­kin­ji bäş­li­gi­ne Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy (688,4 mil­li­on ame­ri­kan dol­la­ry), Hy­taý (544 mil­li­on ame­ri­kan dol­la­ry), Ger­ma­ni­ýa (496,6 mil­li­on ame­ri­kan dol­la­ry), Ga­za­gys­tan (333,5 mil­li­on ame­ri­kan dol­la­ry) we Tür­ki­ýe (261,7 mil­li­on ame­ri­kan dol­la­ry) gi­rip­dir.