Bri­tan ýa­zy­jy­sy Jo­an Row­lin­giň “Har­ry Pot­ter” ro­man­lar se­ri­ýa­sy we şol ese­riň ede­bi ese­ri esa­syn­da dö­re­di­len film se­ri­ýa­sy mil­li­on­lar­ça oky­jy­ny we to­ma­şa­çy­ny özü­ne çe­kip­di. Ýa­zy­jy­nyň ja­dy dün­ýä­si ba­ra­da­ky “Hog­warts Le­gacy” wi­deooý­ny hem re­kord goý­dy. “War­ner Bros. Discovery” me­di­ýa ägir­di “Hog­warts Le­gacy”-niň ta­nyş­dy­ry­la­nyn­dan bä­ri 2 hep­de­de 12 mil­li­on nus­ga­lyk oý­nuň sa­ty­lyp, je­mi 850 mil­li­on dol­lar gir­de­ji ge­ti­ren­di­gi­ni mä­lim et­di.
Me­di­ýa kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­sy Da­wid Zas­law kom­pa­ni­ýa­nyň wi­deoo­ýun işi­niň in­di umu­my stra­te­gi­ýa­sy­nyň esa­sy bö­le­gi­di­gi­ni bel­le­di. Zas­law sarp edi­ji­ler­den gel­ýän tes­wir­le­riň hem adat­ça oňyn­dy­gy­ny aýt­dy.