Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Di­ýa­ry­myz­da hormatly Prezidentimiziň öň­den­gö­rü­ji­lik­li döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ne­ti­je­sin­de halk ho­ja­ly­gy­nyň äh­li ugur­la­ryn­da aja­ýyp üs­tün­lik­ler ga­za­nyl­ýar. Halk ho­ja­ly­gy­nyň dür­li pu­dak­la­ryn­da ýur­du­my­zyň al­tyn gaz­na­sy ha­sap­lan­ýan te­le­ke­çi­le­riň hem go­şan­dy ulu­dyr. Ýur­du­myz­da dür­li ugur­lar­da iş alyp bar­ýan te­le­ke­çi­ler Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň dü­zü­min­de orun al­dy­lar. Bu bir­leş­mä­niň esa­sy işi ýur­du­myz­da ki­çi we or­ta te­le­ke­çi­li­gi gol­da­ma­ga, mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­tiň hu­su­sy pu­da­gy­ny ös­dür­mä­ge ýar­dam et­mä­ge, hä­zir­ki za­man te­le­ke­çi­lik inf­rast­ruk­tu­ra­sy­ny eme­le ge­tir­mä­ge ug­ruk­dy­ry­lan jem­gy­ýet­çi­lik eda­ra­sy­dyr.

Bir­leş­mä­niň ag­za­la­ry dür­li pu­dak­la­ry ös­dür­mä­ge, içer­ki we da­şar­ky ba­zar­da ýo­ka­ry bäs­deş­li­ge uky­by bo­lan önüm­le­ri ön­dür­mek bo­ýun­ça in­no­wa­si­on önüm­çi­lik­le­ri dö­ret­mä­ge iş­jeň gat­naş­ýar­lar. Hu­su­sy sek­to­ryň we­kil­le­ri tä­jir­çi­lik, jem­gy­ýet­çi­lik iý­mi­ti, oba ho­ja­ly­gy, azyk, gur­lu­şyk ma­te­ri­al­la­ry, hi­mi­ýa, dok­ma se­na­ga­ty, ti­kin­çi­lik ýa­ly ugur­lar­da, me­bel, aýak­gap önüm­çi­li­gin­de uly iş­le­ri alyp bar­ýar­lar, bi­lim, ma­ha­bat we ne­şir­ýat hyz­mat­la­ry­ny ed­ýär­ler.
Ahal we­la­ýa­ty­nyň Ak bug­daý et­ra­by­nyň çä­gin­de 260 gek­tar­dan gow­rak ýer bö­le­gin­de dö­re­di­len Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň se­na­gat zo­la­gyn­da­ky ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­lar or­naş­dy­ry­lan ýüz­ler­çe önüm­çi­lik kär­ha­na­la­ryn­da dür­li gör­nüş­li se­na­gat, gur­lu­şyk we beý­le­ki önüm­ler ön­dü­ri­lip, içer­ki ba­zar­da hal­ky­my­za hö­dür­le­nil­ýär hem-de da­şa­ry ýurt­la­ra eks­port edil­ýär.
Oba ho­ja­lyk pu­da­gy­ny ba­zar gat­na­şyk­la­ry esa­syn­da ös­dür­mek hem-de hu­su­sy­ýet­çi­li­giň pa­ýy­ny art­dyr­mak we­zi­pe­si döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm ug­ru­na de­giş­li bo­lup, bu ugur­da hu­su­sy­ýet­çi­le­re uly gol­daw­lar be­ril­ýär. Ýur­du­my­zyň azyk önüm­le­ri­niň eks­por­tyn­da esa­sy uly pa­ýy tut­ýan ter po­mi­do­ry ýy­la­dyş­ha­na şer­tin­de ös­dü­rip ýe­tiş­dir­mek­de uly tej­ri­be top­la­nyl­dy. Bir­leş­mä­niň ag­za­la­ry­na de­giş­li bo­lan ýy­la­dyş­ha­na­lar­da ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ril­ýän eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa ter po­mi­dor bi­len içer­ki ba­za­ry­myz üp­jün edil­ýär we da­şa­ry ýurt­la­ra eks­port edil­ýär.
Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň ag­za­la­ry Aş­ga­bat şä­he­rin­de we ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ryn­da uly gur­lu­şyk tas­la­ma­la­ry­ny dur­mu­şa ge­çir­ýär­ler, «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da döw­re­bap dynç alyş zo­la­gy­nyň inf­rast­ruk­tu­ra­sy­ny ke­ma­la ge­tir­mek bo­ýun­ça iş­le­re iş­jeň gat­naş­ýar­lar, «Aş­ga­bat-Türk­me­na­bat» ýo­ka­ry tiz­lik­li aw­to­mo­bil ýo­lu­ny, Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­ni gur­mak ýa­ly has iri ma­ýa go­ýum tas­la­ma­la­ryny ama­la aşyr­ýar­lar.
Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si hem-de onuň ag­za­la­ry san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­te geç­mek­de uly iş­le­ri ama­la aşyr­ýar­lar. Elekt­ron söw­da sa­hy­pa­la­ry­ny aç­mak, yk­jam elekt­ron go­şun­dy­la­ry­ny dö­ret­mek hem-de dün­ýä bel­li in­ter­net söw­da plat­for­ma­la­ryn­dan peý­da­lan­mak ar­ka­ly öz­le­ri­niň ha­ryt­la­ry­ny we hyz­mat­la­ry­ny on­laýn gör­nü­şin­de hö­dür­le­mek we el­tip ber­mek hyz­mat­la­ry­ny has-da iş­jeň­leş­dir­ýär­ler.
2019-njy ýy­lyň okt­ýabr aýyn­da ka­bul edi­len «Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si ha­kyn­da (re­je­le­nen gör­nü­şi)» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny bir­leş­mä­niň işi­niň hu­kuk, gu­ra­ma­çy­lyk we yk­dy­sa­dy esas­la­ry­ny üp­jün ed­ýär. Döw­let de­re­je­sin­de yzy­gi­der­li gol­daw be­ril­me­gi hem-de ze­rur müm­kin­çi­lik­le­riň dö­re­dil­me­gi ne­ti­je­sin­de, bir­leş­mä­niň ag­za­la­ry dür­li pu­dak­lar­da içer­ki we da­şar­ky ba­zar­da ýo­ka­ry bäs­deş­li­ge uky­by bo­lan önüm­le­ri ön­dür­mek bo­ýun­ça in­no­wa­si­on önüm­çi­lik­le­ri dö­red­ýär­ler.
Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň baş­lan­gy­jy bi­len 2008-nji ýyl­da dö­re­di­len gü­nün­den bä­ri 15 ýy­lyň için­de Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň ag­za­la­ry­nyň sa­ny 28 müň­den gow­rak bol­dy. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ýur­du­my­zy se­na­gat taý­dan ösen döw­le­te öwür­mek ba­ra­da öň­de goý­ýan we­zi­pe­le­ri­ni dur­mu­şa ge­çir­mek ug­run­da türk­men te­le­ke­çi­le­ri yh­las­ly zäh­met çek­ýär­ler.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň yk­dy­sa­dy­ýe­tiň döw­le­te de­giş­li bol­ma­dyk bö­le­gi­niň işi­ni hö­wes­len­dir­mek üçin ed­ýän ta­gal­la­la­ry­nyň ne­ti­je­sin­de, hu­su­sy eýe­çi­li­giň yk­dy­sa­dy­ýet­dä­ki pa­ýy­nyň ýyl­sa­ýyn art­ýan­dy­gy hem bel­lär­lik­li­dir. Bu gör­ke­zi­ji­ler ila­tyň iş bi­len üp­jün­çi­li­gi­ne hem oňyn tä­si­ri­ni ýe­tir­ýär.
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredileni­ne 15 ýyl doldy.
Mil­li Ba­har baý­ra­my – Hal­ka­ra Now­ruz gü­nü­niň giň­den bel­le­nil­ýän gün­le­rin­de paý­tag­ty­my­zyň Söw­da-se­na­gat eda­ra­syn­da Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilme­gi­niň 15 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li ser­gi gu­ral­ýar. Bu ser­gi­niň bir hep­de­läp do­wam et­me­gi baý­ram­çy­ly­gyň joş­gu­ny­ny has-da art­dy­rar.

Bil­bil SE­ÝIT­GU­LY­ÝEW,
Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my.