Suw ýa­şa­ýyş üçin esa­sy se­riş­de­le­riň bi­ri bo­lup, be­de­ni­mi­ziň ag­ra­my­nyň 50-70 gö­te­ri­mi­ni düz­ýär. Adam be­de­nin­dä­ki her bir öý­jük, do­ku­ma we be­den ag­za­la­ry ka­da­ly iş­le­mek üçin su­wa ze­rur­lyk duý­ýar. Her gün he­re­ket et­mek, iş­le­mek ar­ka­ly be­de­ni­miz­den bir­nä­çe litr su­wuk­lyk bö­lü­nip çyk­ýar. Ho­wa­nyň gyz­ma­gy bi­len be­de­niň suw ýet­mez­çi­li­gi ýü­ze çyk­ýar. Eý­sem, her gün nä­çe litr suw iç­me­li?!
Bi­ler­men­le­riň soň­ky ge­çi­ren bar­lag­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri­ne gö­rä, er­kek­ler üçin her gün 3,7 litr, ze­nan­lar üçin 2,7 litr suw iç­mek mas­la­hat be­ril­ýär. Be­den üçin gün­de­lik su­wuk­ly­gyň 20 gö­te­ri­mi iý­mit­ler­den we mi­we­ler­den alyn­ýar. Ga­lan bö­le­gi su­wuk­lyk iç­mek ar­ka­ly dol­du­ryl­ýar. Bi­ler­men­le­r her gün 8 sta­kan suw iç­me­giň mak­sa­da­la­ýyk bol­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler.
Adam­la­ryň kä­bi­ri suw­suz­lygy duý­ma­ýar, kä­bi­ri tiz suw­sa­ýar, kä­bir­le­ri or­ta­ça öl­çeg­de suw iç­ýär. Bu ýag­daý adam or­ga­niz­mi­niň de­re­je­si, iş şer­ti bi­len bag­ly bo­lup, her kim özü­ne gö­rä su­wuk­lygyň de­re­je­si­ni saý­la­ma­ly. Şeý­le­lik­de, her gün içil­ýän su­wuň muk­da­ry 8 sta­kan­dan kö­pem, azam bo­lup bi­ler.
Adam be­de­nin­dä­ki su­wuk­ly­gyň de­re­je­si­ne tä­sir ed­ýän ýag­daý­lar:
Sport bi­len meş­gul­lan­mak. Maşk et­mek ýa-da sport bi­len meş­gul­lan­mak be­de­niň der­le­me­gi­ne ge­tir­ýär. Şeý­le­lik­de, tür­gen­leş­ýän be­den­den ar­tyk­maç su­wuk­lyk bö­lü­nip çyk­ýar. Şol se­bäp­li bi­ler­men­ler tür­gen­leş­mez­den ozal we tür­gen­le­şik­den soň aras­sa suw iç­me­gi mas­la­hat ber­ýär­ler.
Daş­ky gur­şaw. Adam be­de­nin­den su­wuk­ly­gyň bö­lü­nip çyk­ma­gyn­da daş­ky gur­şa­wyň tä­si­ri ulu­dyr. Ys­sy ýa-da çyg­ly ho­wa­da or­ga­niz­miň su­wa bo­lan ta­lap edi­ji­li­gi üýt­gäp dur­ýar.
Kä­bir nä­hoş­luk­lar. Gyz­zyr­ma, iý­mit ka­bul edi­ji­lik we iý­mit siň­dir­mek bi­len bag­ly kä­bir nä­hoş­luk­lar­da be­de­niň su­wuk­ly­gy­nyň de­re­je­si pe­se­lip bi­ler. Şeý­le ýag­daý­da köp­räk aras­sa suw we mi­we şer­bet­le­ri­ni iç­mek mas­la­hat be­ril­ýär.
Suw­suz­ly­gy gan­dyr­mak üçin hök­man suw iç­mek ze­rur­ly­gy ýok. Mu­nuň de­re­gi­ne gar­pyz­dyr mi­we, ys­ma­nak ýa­ly gök ot­la­ry iýip hem suw­suz­ly­gy gan­dy­ryp bol­ýar. Mun­dan baş­ga-da, ösüm­lik çaý­la­ry, süýt we mi­we şi­re­le­ri suw­suz­ly­gy gan­dyr­mak üçin ka­lo­ri­ýa baý içim­lik­ler­dir. Bi­ler­men­ler gaz­lan­dy­ry­lan, reňk­li içim­lik­le­ri iç­mek ar­ka­ly teş­ne­li­gi gan­dyr­ma­gy mas­la­hat ber­me­ýär­ler.