Go­laý­da Tür­ki­ýe Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Re­jep Taý­ýip Er­do­gan Güm­rük hyz­mat­daş­ly­gy bo­ýun­ça bi­le­lik­dä­ki kon­sul­ta­tiw to­pa­ry dö­ret­mek ba­ra­da Türk­me­nis­ta­nyň Hö­kü­me­ti­niň, Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň Hö­kü­me­ti­niň we Tür­ki­ýe Res­pub­li­ka­sy­nyň Hö­kü­me­ti­niň ara­syn­da öza­ra dü­şü­niş­mek ha­kyn­da Äht­na­ma­ny tas­syk­la­mak ha­kyn­da Ka­ra­ra gol çek­di. Türk res­mi ne­şir­le­rin­de bu res­mi­na­ma esa­syn­da ta­rap­la­ryň güm­rük hyz­mat­daş­ly­gy bo­ýun­ça bi­le­lik­dä­ki kon­sul­ta­tiw to­pa­ry dö­ret­jek­dik­le­ri we bu ugur­da­ky gat­na­şyk­la­ry iş­jeň­leş­dir­mek üçin mag­lu­mat­la­ry alyş­jak­dyk­la­ry bel­le­nil­ýär.
Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, güm­rük hyz­mat­daş­ly­gy bo­ýun­ça bi­le­lik­dä­ki kon­sul­ta­tiw to­pa­ry dö­ret­mek ba­ra­da üç­ta­rap­la­ýyn hö­kü­me­ta­ra Äht­na­ma ge­çen ýy­lyň 14-nji de­kab­ryn­da «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da «Türk­me­nis­tan –Azer­baý­jan – Tür­ki­ýe» for­ma­tyn­da ge­çi­ri­len bi­rin­ji sam­mit­de gol çe­kil­di. Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Il­ham Ali­ýew hem şu ýy­lyň 27-nji ap­re­lin­de bu res­mi­na­ma­ny tas­syk­la­mak ha­kyn­da Ka­ra­ra gol çe­kip­di.
Bu ba­ra­da “Türk­me­nis­tan” ga­ze­tin­de ha­bar be­ril­ýär.