Dag­da py­ýa­da ge­ze­lenç et­mek te­bi­gat­da­ky gö­zel­lik­ler­den lez­zet al­mak bi­len bir ha­tar­da, sag­lyk üçin hem peý­da­ly­dyr. Ada­myň ru­hy dün­ýä­si­ni heý­ja­na ge­tir­ýän dag te­bi­ga­tyn­da be­ýik­li-pes­li de­pe­le­re çyk­mak ar­ka­ly fi­zi­ki maşk­lar ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýär.
Ýö­re­mek iň go­wy maşk­la­ryň bi­ri bo­lup, dag­da­ky ge­ze­lenç­de aýa­gyň myş­sa­la­ry güýç­len­ýär, be­de­niň deňag­ram­ly­ly­gy ýo­kar­lan­ýar. Şeý­le hem dem alyş, gan ba­sy­şy we ýü­rek sag­ly­gy bi­len bag­ly ýet­mez­çi­lik­le­riň öňi alyn­ýar. Ga­ýa­la­ra çy­ky­lan­da oňur­ga süňk­le­ri­niň saz­la­şyk­ly he­re­ke­ti ama­la aşy­ry­lyp, bil-oňur­ga süňk­le­rin­de ýü­ze çy­kyp bil­jek gaý­ra üzül­me­ler ara­dan aý­ryl­ýar. Dag­da yzy­gi­der­li ge­ze­lenç et­mek se­miz­li­gi hem ara­dan aý­ryp, ka­da­ly ag­ram sak­la­ma­ga kö­mek ed­ýär.
Dag­da ge­ze­lenç edil­ýän wag­ty ada­myň şäh­di açy­lyp, aky­ly dur­lan­ýar. Mu­ny bi­ler­men­ler, esa­san hem, dag ho­wa­sy­nyň aras­sa­ly­gy hem-de te­bi­ga­tyň gaý­ta­lan­ma­jak gö­zel­lik­le­ri bi­len dü­şün­dir­ýär­ler. Açyk ho­wa­da wagt ge­çir­mek sus­su­pes­li­gi ara­dan aý­ryp, ala­da­la­ry ýa­dyň­dan çy­kar­ýar. Dag te­bi­ga­ty­nyň gö­zel ýer­le­ri­ni syn­la­mak, ösüm­lik­ler­dir gül­le­riň ysy­ny duý­mak ada­myň te­bi­ga­ta bo­lan duý­gu­la­ry­ny ös­dür­ýär. Şol se­bäp­li luk­man­lar ru­hy çök­gün­li­ge dü­şen yn­san­la­ra dag­da ge­ze­lenç et­me­gi mas­la­hat ber­ýär­ler.
Dag­da dost­la­ry­ňyz ýa-da maş­ga­la ag­za­la­ry­ňyz bi­len ge­ze­lenç et­se­ňiz, has-da ne­ti­je­li bo­lar. Şeý­le ýag­daý­da yn­san­lar bi­ri-bi­ri­ne ýa­kyn­laş­ýar hem-de öza­ra gat­na­şyk­lar ber­ke­ýär. Dag te­bi­ga­tyn­da maş­ga­la bo­lup dynç alyn­ýan pur­sat­la­r ça­ga­lar öz­le­ri üçin gy­zyk­ly bo­lan mag­lu­mat­la­ry öw­ren­ýär­ler, öň gör­me­dik tä­sin­lik­le­ri­niň şa­ýa­dy bol­ýar­lar. Ge­ze­len­jiň do­wa­myn­da maş­ga­la ag­za­la­ry bi­rek-bi­rek­den ho­şal bo­lup, has-da ysnyşýarlar. Dag­da köp­çü­lik­le­ýin ge­ze­lenç et­mek bi­rek-bi­re­ge bo­lan yna­my güýç­len­dir­me­giň iň go­wy usu­ly­dyr.