Hy­taý şu ýy­lyň bi­rin­ji çär­ýe­gin­de Ýa­po­ni­ýa­dan we Ger­ma­ni­ýa­dan öňe ge­çip, dün­ýä­de il­kin­ji ge­zek iň uly aw­tou­lag eks­port­çy­sy bol­dy. Hy­taý ön­dü­ri­ji­le­ri je­mi 1,069 mil­li­on aw­tou­lag iber­di, Ýa­po­ni­ýa bol­sa şu ýy­lyň bi­rin­ji çär­ýe­gin­de 1,047 mil­li­on aw­tou­lag eks­port et­di.
“Tes­la Chi­na”, SAIC, “Che­ry”, “Gee­ly”, “Great Wall Mo­tors”, “Chan­gan” we BYD Hy­ta­ýyň iň uly aw­to­mo­bil eks­port edi­ji­le­ri­niň ha­ta­ry­na gir­ýär. Hä­zir­ki wagt­da SAIC iň uly hy­taý aw­to­mo­bil eks­port­çy­sy­dyr, MG bren­di bol­sa bu ýo­ka­ry gör­ke­zi­jä uly go­şant goş­ýar. Eks­port edi­len her üç aw­tou­la­gyň bi­ri SAIC kom­pa­ni­ýa­sy ta­ra­pyn­dan ön­dü­ril­ýär. Geň ýe­ri, BYD kom­pa­ni­ýa­sy 58 000 bir­lik bi­len do­ku­zyn­jy or­ny eýe­le­di.
Şu ýy­lyň ýan­war aýyn­dan ap­rel aýy ara­ly­gyn­da Hy­ta­ýyň aw­to­mo­bil kom­pa­ni­ýa­la­ry je­mi 1,37 mil­li­on aw­tou­lag eks­port et­di­ler. Hy­ta­ýyň aw­to­ön­dü­ri­ji­ler as­so­sia­si­ýa­sy­nyň mag­lu­mat­la­ry­na gö­rä, ap­rel aýyn­da eks­por­tyň aý­lyk möç­be­ri ge­çen aý bi­len de­ňeş­di­ri­len­de 3,3% we ýyl­lyk ha­sa­byn­da 170% ýo­kar­la­nyp, 376 000 bir­li­ge ýet­di.
Bi­rin­ji çär­ýek­de Hy­ta­ýyň eks­port ed­ýän il­kin­ji on ýur­du­nyň ha­ta­ry­na Rus­si­ýa, ABŞ, Mek­si­ka, Be­ýik Bri­ta­ni­ýa, Bel­gi­ýa, Ýa­po­ni­ýa, Awst­ra­li­ýa, Ger­ma­ni­ýa, BAE we Gü­nor­ta Ko­re­ýa gir­ýär.
Hy­ta­ýyň Ýe­ňil aw­to­mo­bil­ler as­so­sia­si­ýa­sy şu ýy­lyň ahy­ry­na çen­li Hy­taý­dan aw­to­mo­bil eks­por­ty­nyň 4 mil­lio­na ýet­jek­di­gi­ni çak­la­ýar. Eger şu ten­den­si­ýa sak­lan­sa, Hy­ta­ýyň Ýa­po­ni­ýa­dan öňe ge­çip, 2023-nji ýyl­da dün­ýä­niň iň uly aw­to­mo­bil eks­port­çy­sy­na öw­rül­me­gi äh­ti­mal.