Ki­no ýa-da spektakla to­ma­şa edi­len­de güý­men­je iý­mi­ti bo­lan pat­ra­gy ha­la­ma­ýan ýok bol­sa ge­rek. Kör­pe­je­le­riň hem lez­ze­t bilen iýýän pat­ragy iň ga­dy­my iý­mit­le­riň bi­ri ha­sap­lan­ýar. Ata Wa­ta­ny Mek­si­ka ha­sap­lan­ýan mek­ge­jö­weniň 200 tö­we­re­gi gör­nü­şi bar. Dün­ýä­de iň köp sarp edil­ýän dä­ne­li ekin­le­riň ha­ta­ryn­da mek­ge­jö­wen bug­daý­dan we şa­ly­dan soň üçün­ji ýer­de dur­ýar. Ha­sy­ly bi­len at­daş bo­lan bu ösüm­li­giň dä­ne­si­niň halk ara­syn­da­ky ýör­gün­li ady mek­ge bo­lup, esa­san, iki gör­nüş­de – gaý­na­dy­lyp ýa-da gow­ru­lyp iýilýär. Kä­bir ýurt­da mek­ge­jö­wen­den süý­jü­lik­ler, çor­ba we iş­däa­çar­lar taý­ýar­la­nyl­ýar. Şeý­le hem mek­ge­jö­we­niň unun­dan kon­di­ter önüm­le­ri taý­ýar­la­nyl­ýar. Göz­ba­şy­ny ame­ri­kan me­de­ni­ýe­ti­niň ir­ki dö­wür­le­rin­den alyp gaýd­ýan bu iý­mit XVI asyr­da Ýew­ro­pa we Gün­do­gar ýurt­la­ry­na ýaý­rap baş­la­ýar. Şol ýyl­lar­da Ame­ri­ka gö­çüp ge­len taý­pa­lar patrak etmek üçin pop at­ly mek­ge­jö­wen gör­nü­şi­ni ös­dü­rip ýe­tiş­di­rip­dir­ler. Olar dür­li da­ba­ra­lar­da mek­gä­ni çi­şe dü­züp iý­ýän eken­ler. Pat­ra­gy bol­sa, ot­da goýup ýa-da kö­ze gö­müp taý­ýar­lap­dyr­lar. Pat­rak taý­ýar­lan­ýan mek­ge­jö­we­niň ir­ki sor­ty bo­lan pop hä­zir­ki wagt­da köp ýurt­da at­lan­dy­ryl­ýan «pop­korn» sö­zü­niň eme­le gel­me­gi­ne ge­ti­rip­dir.
Mek­ge­jö­wen dä­ne­si­niň äh­li gör­nü­şin­den pat­rak taý­ýar­lap bol­ma­ýar. Mu­nuň üçin dü­zü­min­de köp muk­dar­da suw sak­lan­ýan mek­ge saý­la­nyp alyn­ýar. Dä­ne­ler gow­ru­lan­da suw bu­gar­ýar we için­dä­ki krah­mal ýel­meş­ýär. Ýo­ka­ry ba­syş se­bäp­li krah­mal da­şyn­da­ky ga­ty ga­by­gy­ny «pop» edip ýar­ýar we pat­rak eme­le gel­ýär. Dä­ne­ler ýa­ry­lan­dan soň 30 es­sä çen­li ula­lyp, ki­çi­jik ak ýyl­dyz­jyk­la­ry eme­le ge­tir­ýär. Bu ha­dy­sa 200 de­re­je gyz­gyn­lyk­da bo­lup geç­ýär. Sa­ry mek­ge­jö­wen dä­ne­le­ri­niň ak reň­ke öw­rül­me­gi­niň se­bä­bi dü­zü­min­dä­ki krah­mal bi­len bag­ly­dyr. Dä­nä­niň pat­ra­ga öw­rül­mek ha­dy­sa­sy te­bi­gat­da baş­ga hiç ýer­de gaý­ta­lan­ma­ýar. Pat­rak B we E wi­ta­min­le­re baý iý­mit bo­lup, adam be­de­ni üçin ze­rur bo­lan an­ti­ok­si­dant mad­da­la­ry üp­jün ed­ýär. Bi­ler­men­le­riň bel­le­me­gi­ne gö­rä, pat­rak dün­ýä­de iň köp iýilýän iý­mit­le­riň bi­ri ha­sap­lan­ýar.