1-nji maý­da Ýew­ro­pa­da Howp­suz­lyk we Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy­nyň (ÝHHG) Aş­ga­bat­da­ky Mer­ke­zi­niň tä­ze bi­na­sy­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Paý­tag­ty­my­zyň gü­nor­ta bö­le­gin­de ýer­leş­ýän ÝHHG-niň Aş­ga­bat­da­ky Mer­ke­zi­niň açy­lyş da­ba­ra­sy­na ýur­du­myz­da sa­par­da bol­ýan ÝHHG-niň Baş sek­re­ta­ry Hel­ga Şmid, Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri­niň we­zi­pe borç­la­ry­ny wagt­la­ýyn ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji We­pa Ha­ji­ýew, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hä­ki­mi Ra­hym Gan­dy­mow, dip­lo­mat­lar, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň we­kil­le­ri we köp san­ly myh­man­la­ra gat­naş­dy.
Açy­lyş da­ba­ra­syn­da ýur­du­my­zyň me­de­ni­ýet we sun­gat us­sat­la­ry­nyň çy­kyş­la­ry ýaý­baň­lan­dy­ryl­dy. Soň­ra ÝHHG-niň Baş sek­re­ta­ry Hel­ga Şmid hem-de Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri­niň we­zi­pe borç­la­ry­ny wagt­la­ýyn ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji We­pa Ha­ji­ýew toý ba­gy­ny kes­di­ler we tä­ze mer­ke­zi­niň işi res­mi taý­dan ba­dal­ga al­dy.
Açy­lyş da­ba­ra­syn­da ÝHHG-niň Aş­ga­bat­da­ky Mer­ke­zi­niň ýol­baş­çy­sy Jon MakG­re­gor çy­kyş edip, hem­me­le­ri bu aja­ýyp wa­ka bi­len gut­la­dy.
ÝHHG-niň Baş sek­re­ta­ry Hel­ga Şmid açy­lyş da­ba­ra­syn­da çy­kyş edip, Türk­me­nis­tan­da sa­par­da bol­ýan­dy­gy­ny uly buý­sanç bi­len bel­le­di. Ol sa­pa­ry­nyň çäk­le­rin­de Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri, Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy hem-de Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň baş­ly­gy bi­len örän ne­ti­je­li du­şu­şyk­lar ge­çi­ren­di­gi­ni bel­le­di.
Ge­çen ýyl Türk­me­nis­tan bi­len ÝHHG-nyň ara­syn­da­ky gat­na­şyk­la­ryň ýo­la go­ýul­ma­gy­na 30 ýyl do­lan­dy­gy­ny, şol dö­wür­de ýüz­ler­çe tas­la­ma­nyň dur­mu­şa ge­çi­ri­len­di­gi­ni bel­läp, ÝHHG bi­len Türk­me­nis­ta­nyň ara­syn­da­ky hyz­mat­daş­ly­gyň ener­ge­ti­ka we eko­lo­gi­ýa howp­suz­ly­gy, howp­suz­lyk we yn­san­per­wer ugur­la­ry öz içi­ne al­ýan­dy­gy­ny mä­lim et­di.
Hel­ga Şmid tä­ze mer­ke­ziň Türk­me­nis­tan bi­len hä­zir­ki wagt­da ýol­baş­çy­lyk ed­ýän gu­ra­ma­sy­nyň ara­syn­da­ky hyz­mat­daş­ly­gyň has-da ös­dü­ril­me­gi­ne ýar­dam et­jek­di­gi­ni bel­le­di.
Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri­niň we­zi­pe borç­la­ry­ny wagt­la­ýyn ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji We­pa Ha­ji­ýew hem öz ge­ze­gin­de tä­ze mer­ke­ziň işi­ne üs­tün­lik­ler ar­zuw et­di. Ol hem Türk­me­nis­tan bi­len ÝHHG-niň ara­syn­da­ky gat­na­şyk­la­ryň sy­ýa­sy, yk­dy­sa­dy we yn­san­per­wer­lik öl­çeg­le­rin­de üs­tün­lik­li ös­dü­ril­ýän­di­gi­ni bel­le­di.
ÝHHG-niň Baş sek­re­ta­ry Hel­ga Şmid 31-nji maý 8-nji iýun ara­ly­gyn­da Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ryn­da sa­par­da bol­ýar. Ol bu dö­wür­de Türk­me­nis­tan­da, Gyr­gyz Res­pub­li­ka­syn­da we Ga­za­gys­tan­da res­mi gep­le­şik­ler ge­çi­rer.