Uçup bilýän ýeke-täk süýdemdiriji ýarganatdyr.
***
Dünýäniň iň iri süýdemdiriji jandary gök kitdir.
***
Kitleriň ýüregi minutda 9 gezek urýar.
***
Gaplaňlaryň gözi gijesine adamyňkydan
6 esse gowy görýär.
***
Bitler bir gezekde 33 santimetr uzaklyga böküp bilýärler. Eger-de adamlaryň ukyby şonça bolan bolsa-dy, onda 213 metre böküp bolardy.
***
Kolibri iň kiçi guş bolup, ol yzlygyna uçup bilýän, emma ýöräp bilmeýän guş hasaplanýar.
***
Ananas miwe däl-de, gök önümdir.
***
Bala Gün şöhlesi düşmese, ol hiç haçan zaýalanmaýar.