Şu gün Rus­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­tin we De­mir­ga­zyk Ko­re­ýa­nyň li­de­ri Kim Çen Yn Rus­si­ýa­nyň Amur ob­las­ty­nyň “Wos­toç­nyý” kos­mod­ro­myn­da du­şu­şyk ge­çir­di­ler. Gep­le­şik­ler bir sa­gat­dan gow­rak do­wam et­di.
Krem­liň met­bu­gat sek­re­ta­ry Dmit­riý Pes­kow rus-ko­reý gat­na­şyk­la­ry ba­ra­da du­rup ge­çip, Rus­si­ýa­nyň KHDR bi­len öza­ra peý­da­ly esas­da gat­na­şyk gur­ýan­dy­gy­ny aýt­dy.
De­mir­ga­zyk Ko­re­ýa­nyň li­de­ri kos­mod­ro­myň de­mir ýol men­zi­li­ne ot­ly bi­len gel­di. Du­şu­şyk­da iki ýur­duň ýol­baş­çy­la­ry žur­na­list­ler bi­len gys­ga söh­bet­deş­lik ge­çir­di­ler.
Rus­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti we KHDR-iň li­de­ri mun­dan öň 2019-njy ýyl­da Wla­di­wos­tok şä­he­rin­de du­şu­şyp­dy. Kim Çen Yn “Wos­toç­nyý” kos­mod­ro­my­ny­na ba­ryp gö­ren il­kin­ji da­şa­ry ýurt­ly li­der däl­dir. Dür­li dö­wür­ler­de, hu­su­san-da, Be­la­ru­syň Pre­zi­den­ti Alek­sandr Lu­ka­şen­ko we Mýan­ma­nyň li­de­ri Min Aun Hlaýn hem bu ýe­re ge­lip gö­rüp­di.
Ta­rap­lar kos­mod­ro­my göz­den ge­çi­ren­le­rin­den soň, bu ýer­de ýo­ka­ry de­re­je­li rus-ko­reý gep­le­şik­le­ri ge­çi­ril­di. Gep­le­şik­le­riň bar­şyn­da ta­rap­lar il­kin­ji no­bat­da iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­la­ra ün­si jem­läp, se­bit­dä­ki we umu­man hal­ka­ra are­na­syn­da­ky ýag­daý­lar ba­ra­da pi­kir alyş­dy­lar.