Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň 78-nji mej­li­si­ne gat­naş­mak mak­sa­dy bi­len, Nýu-Ýork­da iş sa­pa­ry bi­len bol­ýan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow şu gün Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň Baş­ly­gy Şarl Mi­şel bi­len du­şuş­dy.
Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň bel­leý­şi ýa­ly, ýur­du­myz Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi bi­len dost­luk­ly gat­na­şyk­la­ry hem-de ne­ti­je­li dia­lo­gy pug­ta­lan­dyr­ma­ga uly äh­mi­ýet ber­ýär. Şol dia­log bol­sa ýyl­sa­ýyn gi­ňe­lip, gat­na­şyk­la­ryň tä­ze ugur­la­ry­ny öz içi­ne al­ýar.
Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň bu hal­ka­ra dü­zü­mi bi­len iki­ta­rap­la­ýyn gör­nüş­de, şeý­le hem “Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi—Mer­ke­zi Azi­ýa” Dia­lo­gy­nyň çäk­le­rin­de üs­tün­lik­li hyz­mat­daş­lyk ed­ýän­di­gi nyg­tal­dy.
Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi ýur­du­my­zyň mun­dan beý­läk-de yk­dy­sa­dy we dur­muş taý­dan ös­dü­ril­me­gi­niň ile­ri tu­tul­ýan we­zi­pe­le­ri­ni çöz­mä­ge gö­nük­di­ri­len, şol san­da ka­nun­çy­lyk, bi­lim, mag­lu­mat-kom­mu­ni­ka­si­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry, oba we suw ho­ja­ly­gy, daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak, ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi ul­gam­la­ryn­da ýö­ri­te­leş­di­ri­len tas­la­ma­la­ryň we mak­sat­na­ma­la­ryň en­çe­me­si­ni dur­mu­şa ge­çir­mek­de Türk­me­nis­ta­nyň öň­den gel­ýän hyz­mat­da­şy bo­lup gel­ýär.
Şu­nuň bi­len bir­lik­de, hä­zir­ki wagt­da Ýew­ro­pa­nyň esa­sy kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň türk­men yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň köp pu­dak­la­ryn­da – ne­bit­gaz top­lu­myn­da, ulag, elekt­rik ener­ge­ti­ka­sy, gur­lu­şyk, ara­gat­na­şyk we kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar ul­gam­la­ryn­da iş­le­ýär­ler.
Söh­bet­deş­li­giň bar­şyn­da gat­na­şyk­la­ryň esa­sy ugur­la­ry we bar bo­lan kö­pu­gur­ly müm­kin­çi­lik­ler ba­bat­da hyz­mat­daş­ly­gy mun­dan beý­läk-de ös­dür­me­giň gel­je­gi ba­ra­da gy­zyk­lan­ma bil­di­ri­lip pi­kir al­şyl­dy.