Oka­mak, tä­ze zat­la­ry öw­ren­mek we dün­ýä­ni bi­le­si­ge­li­ji­lik bi­len syn­la­mak beý­ni­niň ösü­şi üçin mö­hüm­dir. Akyl taý­dan kä­mil­leş­mek we aňy ös­dür­mek üçin ki­tap­la­ry, çe­per eser­le­ri köp oka­ma­ly. Dün­ýä­niň beý­le­ki ýurt­la­ry­na ga­ýy­ba­na sy­ýa­hat et­me­li. Ola­ryň me­de­ni­ýe­ti, däp-des­sur­la­ry bi­len ta­nyş­ma­ly. Da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ren­mek hem beý­ni­ni güýç­len­dir­mek­de iň go­wy usul­la­ryň bi­ri­dir. Mäh­ri­ban ça­ga­lar, ga­ze­ti­mi­ziň şu sa­nyn­da beý­ni­niň iş­jeň­li­gi­ni art­dyr­mak we aňy ös­dür­mek bi­len bag­la­ny­şyk­ly gy­zyk­ly mag­lu­mat­la­ry si­ze ýe­tir­ýä­ris.
Oýun­lar bi­len meş­gul­lan­mak. Oýun beý­ni­niň ösü­şi­ni çalt­lan­dyr­ýar. Pi­kir­len­mek uky­by­ny ös­dür­ýär. Esa­san hem, akyl we pi­kir­len­me­gi ta­lap ed­ýän oýun­lar has peý­da­ly­dyr. Mu­ňa my­sal edip, tap­ma­ça­la­ry, şaş­ka, küşt oýun­la­ry­ny, lo­gi­ki yzy­gi­der­li­li­gi ta­lap ed­ýän şe­kil­li oýun­la­ry, ze­hin so­rag­la­ry­ny gör­kez­mek bo­lar. Hü­när­men­ler oýun bi­len meş­gul­lan­ma­gyň wag­ty­ny her gün 15 mi­nut­dan 30 mi­nu­ta çen­li ara­lyk di­ýip bel­le­ýär­ler. Bir­nä­çe sa­gat­lap dür­li oýun­la­ra güý­men­me­giň ýa­dat­ma­gy müm­kin. Şeý­le hem komp­ýu­ter­de ýa-da öý­jük­li te­le­fon­da oý­nal­ýan oýun­la­ry däl-de, ha­ky­ky oýun­la­ry oý­na­ma­gyň has äh­mi­ýet­li­di­gi bel­le­nil­ýär.
Pi­kir­len­mek. Her gün ba­ry-ýo­gy 10 mi­nut asu­da ýag­daý­da pi­kir­len­mek üçin wag­ty­ňy­zy sarp ediň! Pi­kir­len­mek üçin iň go­wy wagt ýat­maz­dan öň ha­sap­lan­ýar. Pi­kir­len­mek şu gün­ki eden iş­le­ri­ňi­zi bir­me-bir aňy­ňyz­dan ge­çir­mek­dir. Şeý­le ýag­daý­da beý­ni­ňiz ra­hat­la­nar we aňy­ňyz aras­sa­la­nar. Siz­de üs­tün­lik­le­ri­ňi­ze gu­wa­nyp, goý­be­ren ýal­ňyş­lyk­la­ry­ňy­zy dü­zet­mek üçin tä­ze­çe pi­kir­ler dö­rär.
Ka­da­ly iý­mit­len­mek. Gün ter­ti­bi­ne gö­rä, wagt­ly-wag­tyn­da iýip-iç­mek­li­ge üns be­riň! Bu sag­lyk bi­len bir ha­tar­da beý­ni­niň ösü­şi üçin hem mö­hüm­dir. Ba­lyk, hoz, zeý­tun ýa­gy we gök önüm­le­r bi­len iý­mit­len­mek beý­ni­niň sag­dyn­ly­gy üçin hök­ma­ny­dyr. Şeý­le hem her gün azyn­dan bir-iki mi­we iý­me­li.
Maşk. Ir bi­len oýan­ma­gyň kyn­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, wag­tyn­da tur­ma­gy en­dik edi­niň! Gün ter­ti­bi­ni maşk et­mek­den baş­laň! Maşk et­mek myş­sa­la­ryň ösü­şi üçin peý­da­ly bo­lup, be­de­niň de­ňag­ram­ly­ly­gy­ny sak­la­ma­ga kö­mek ed­ýär. Beý­ni­niň iş­jeň­li­gi­ni güýç­len­di­rip, pi­ki­ri­ňi bir ýe­re jem­le­mä­ge, şäh­da­çyk bol­ma­ga ýar­dam ed­ýär.
Tä­ze zat­la­ry öw­ren­mek. Mek­dep­de öw­re­nil­ýän bi­lim beý­ni­dä­ki mag­lu­mat­la­ryň öze­ni­ni eme­le ge­tir­ýär. Beý­ni­ni tä­ze zat­la­ry öw­ren­mek ar­ka­ly yzy­gi­der­li kä­mil­leş­dir­me­li. Ki­tap oka­ma­gy, hü­när öw­ren­me­gi, dil öw­ren­me­gi mu­ňa my­sal hök­mün­de gör­ke­zip bo­lar. Mek­dep­de ge­çi­ril­ýän gur­nak­la­ra gat­na­şmak ar­ka­ly el iş­le­ri­ni, şeýle hem saz çal­mak, na­har bi­şir­mek ýa­ly hünärleri öw­re­nip bi­ler­si­ňiz. Tä­ze zat­la­ry öw­ren­mek beý­ni­niň ösü­şi üçin mö­hüm ädim­le­riň bi­ri­dir.