Rus­si­ýa­nyň Fe­de­ra­si­ýa Ge­ňe­şi­niň baş­ly­gy Wa­len­ti­na Mat­wi­en­ko Rus­si­ýa­da äh­lu­mu­my bagt ba­ra­da ka­nun ka­bul et­me­gi ze­rur ha­sap­lap, ýurt­da soň­lu­gy bi­len Bagt mi­nistr­li­gi­niň dö­re­dil­jek­di­gi­ne ynan­ýan­dy­gy­ny aýt­dy. Ol bu ba­ra­da “Bi­lim. Il­ki” ma­ra­fo­nyn­da hä­zir­ki­za­man Rus­si­ýa­da bo­lup geç­ýän wa­ka­lar ba­ra­da nu­tuk bi­len çy­kyş eden­de mä­lim et­di.
– Şu gün­ki gün­de bagt ba­ra­da­ky ka­nu­nyň ka­bul edil­me­gi­ne wagt ýet­di. Men Rus­si­ýa­da Bagt mi­nistr­li­gi­ni dö­re­dil­me­gi­ni tek­lip ed­ýä­rin – di­ýip, Fe­de­ra­si­ýa Ge­ňe­şi­niň baş­ly­gy hä­zir­ki wagt­da Rus­si­ýa­da haý­sy ka­nu­nyň ka­bul edil­me­li­di­gi ba­ra­da­ky so­wa­la jo­gap ber­di. Hä­zir bu me­se­le­de gol­da­wyň on­çak­ly uly däl­di­gi­ni bel­läp ge­çen Mat­wi­en­ko ýaş­la­ra ýüz­le­nip, bu tek­li­be ses­len­mek­le­ri­ni ha­ýyş et­di.
– Me­niň pi­ki­rim­çe, Rus­si­ýa­da Bagt mi­nistr­li­gi­niň dö­re­dil­me­gi­niň wag­ty ge­lip ýet­di. Diý­mek, si­ziň mi­nistr bol­mak müm­kin­çi­li­gi­ňiz bar – di­ýip, mej­li­siň ýo­kar­ky pa­la­ta­sy­nyň baş­ly­gy so­rag be­ren ýyg­na­ga gat­na­şy­ja ýüz­le­nip aýt­dy.