Kino sungatynyň esasy baýraklarynyň hatarynda görkezilýän “Altyn globus” baýraklarynyň ýeňijileri mälim edildi. Kaliforniýadaky “The Beverly Hills” myhmanhanasynda geçirilen “Altyn globus” baýraklarynyň 81-nji gowşurylyş dabarasyny Jo Koý alyp bardy. Baýrak “Hollywood”-daky daşary ýurtly žurnalistler guramasy HFPA tarapyndan berilýär. Dabarada “Oppenhaýmer” filmi 5 baýrak gazandy.

Iň gowy drama filmi diýlip, “Oppenhaýmer” (Oppenheimer) kinosy saýlandy. Ussat režissýor Kristofer Nolanyň surata düşüren bu iri taslamasy “Ýykylmagyň anatomiýasy” (The Anatomy of Fall), “Dolan Aý ganhorlary” (The Killers of Glower Moon), “Maestro” (Maestro), “Öten günler” (Past Lives), “Gyzyklanma zolagy” (The Zone of Interest) ýaly kinolardan öňe geçmegi başardy. Iň gowy mýuzikal ýa-da komediýa filmi diýlibem “Görgüli betbagt” (Poor Things) ekran eseri baýraga mynasyp boldy. 80-nji Wenesiýa film festiwalynda-da baş baýragy alan kino Oskaryň hem esasy dalaşgärleriniň biri bolmagyna garaşylýar.

Drama ugry boýunça “Oppenhaýmer” filminde baş keşbi janlandyran Killian Mörfi iň gowy aktýor, “Dolan Aý ganhorlary” filminiň ýyldyzy Lili Gladstoun iň gowy aktrisa diýlip saýlandy.

Mýuzikal ýa-da komediýa ugry boýunça-da Pol Jiamatti (“Galdyrylanlar”, The Holdovers) bilen Emma Stoun (Görgüli betbagtlar”, Poor Things) degişlilikde, iň gowy aktýor we aktrisa baýraklaryna laýyk görüldi.

Ikinji plandaky iň gowy aktýor we aktrisa baýraklary-da “Oppenhaýmer” filmindäki keşbi üçin Roberto Dawni Juniora hem-de “Galdyrylanlar” kinosynyň keşbi üçin Da’Win Joý Rendolfa berildi.

Iň gowy režissýor baýragyny “Oppenhaýmer filmini surata düşüren Kristofer Nolan mynasyp boldy. Iň gowy ssenariý baýragy-da “Ýykylmagyň anatomiýasy” filminiň edebi esasyny ýazanlar Žýustin Trie (şol bir wagtyň özünde kinonyň režissýory) bilen Artur Harari eýeledi. “Oppenhaýmer” filminde ýaňlanýan sazlary düzen Ludwig Goransson iň gowy kompozitor baýragy bilen sylaglandy.

“Barbi” (Barbie) filminde Billi Aýliş bilen Finnis O’Konnelliň bilelikde ýerine ýetiren “What Was I Made For?” atly aýdymy iň gowy aýdym diýlip saýlandy. Filmiň özi bolsa “Kinoteatr we prokat başarnygy” (Cinematic and Box Office Achievement) baýragyna mynasyp boldy.

Ýaponiýaly ussat animeçi Haýao Miýazakiniň režissýorlygyndaky Oglanjyk we guş” (Kimitachi wa Dō Ikiru ka) iň gowy animasiýa diýlen ugurda “Altyn globusyň” ýeňijisi diýlip yglan edildi.

Fransiýaly zenan režissýor Žýustin Trieniň surata düşüren “Ýykylmagyň anatomiýasy” iňlis dilinde bolmadyk iň gowy film diýlip saýlandy.

Dabarada diňe bir filmler sylaglanman, ýylyň öňe saýlanan seriallaryna-da Altyn globusyň arzyly heýkeljikleri gowşurylýar. Seriallaryň arasynda-da 3 ekran eseri bar baýragy-da diýen ýaly özara paýlaşdylar.

Iň gowy drama serialy diýlip, Mirasdüşerler (Succession) serialy saýlandy. HBO-nyň önümi bolan 3 möwsümlik ekran eseri 3-nji gezek bu hormata laýyk görüldi. Köpleriň söýgüli ekran eseri Telbeler (Mad Men) hem-de “The X-Files” seriallarynyň rekordyny gaýtalady.

Mýuzikal ýa-da komediýa ugry boýunça iň gowy serial baýragyna “Aýy” (The Bear) komediýa serialy mynasyp boldy.

“Beef” serialy-da gysga göwrümli ýa-da telefilm ugry boýunça iň gowusy diýlip saýlandy.

Ady agzalan 3 serialyň artistleri iň gowy aktýor hem-de aktrisa baýraklaryny-da gazanmagy başardylar. “Mirasdüşerler” serialynyň Kiran Kalkin iň gowy aktýor, Sara Snuk iň gowy aktrisa diýlen ugurlarda ýeňiji boldy. “Aýy” teleserialynyň baş gahrymanlary – Jeremi Allen Waýt bilen Aýo Edebiri mýuzikal ýa-da komediýa ugry boýunça iň gowy aktýor hem-de aktrisa baýraklary bilen sylaglandy.

Beef serialynda surata düşen Stiwen Ýeun bilen Ali Wong hem degişlilikde, iň gowy aktýor we aktrisa diýlen ugurlarda Altyn globusyň heýkeljiklerini gazandylar.

Ikinji plandaky iň gowy aktýor baýragy “Mirasdüşerler serialynyň başga bir ýyldyzy Mattýuw Makfadýene, ikinji plandaky iň gowy aktrisa baýragy bilenem meşhur “Täç” (The Crown) serialynyň ýyldyzy Elizabet Debiki sylaglandy.

Tanymal komediýaçy Riki Jerwaisiň “Netflix”-däki “Ricky Gervais: Armageddon” gepleşigi hem iň gowy stend-ap komediýa programmasy diýlip saýlandy.