2023-nji ýylyň “Dialog parahatçylygyň kepili hökmünde halkara ýyly” diýlip yglan edilmegine bagyşlanan çäre
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi
Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen hüjümi ýazgardy
Şah Ruh Hanyň täze filmi rekord goýdy
“Coca-Cola” smartfon çykarar
200 million dollara satdy
Howa şarlarynyň festiwaly
Bu ýurtda bukuldy, ol ýurtdan tapyldy
Serhetýaka bazar açmakçy
“Toyota”-nyň başlygy wezipesinden çekildi

Dünýä täzelikleri