Ge­çi­ri­len bar­lag­lar­da maşk et­me­giň er­kek­le­re ga­ra­nyň­da ze­nan­la­ra has köp peý­da­ly­dy­gy ýü­ze çy­ka­ryl­dy. Luk­man­lar fi­zi­ki iş­jeň­li­giň nä­de­re­je­de tä­sir ed­ýän­di­gi­ni bil­mek üçin 1997-2017-nji ýyl­lar ara­ly­gyn­da ge­çi­ri­len bar­lag­la­ry sel­jer­di­ler. Je­mi 412 müň­den gow­rak ada­myň maşk he­re­ket­le­ri öw­re­ni­lip­dir. Ne­ti­je­de, er­kek­le­riň maş­kyň peý­da­ly tä­si­r etmegi üçin ze­nan­la­ra gö­rä has köp he­re­ket et­me­gi­niň ze­rur­dy­gy anyk­lan­dy. Luk­man­lar aýal-gyz­la­ryň hep­de­de 140 mi­nut­lyk or­ta we agyr maş­ky­nyň er­kek­le­riň 300 mi­nut­lyk maş­ky bi­len de­ňe­çer­di­gi­ni anyk­la­dy­lar. Ge­çi­ri­len yl­my-bar­lag ba­ra­da «Jo­ur­nal of the Ame­rican Col­le­ge of Car­dio­lo­gy» žur­na­lyn­da ma­ka­la çap edil­di.

Ene­baý MU­HAM­ME­DO­WA,
Türk­me­nis­ta­nyň Oguz han adyn­da­ky In­že­ner-teh­no­lo­gi­ýa­lar uni­wer­si­te­ti­niň ta­ly­by.