21-nji fewralda Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky Ilçisi Ý.Serýaýewiň Beýik Britaniýanyň “British Library” kitaphanasynyň Halkara aragatnaşyklar boýunça direktory Marsiýe Hopkins bilen iş duşuşygy geçirildi.
Duşuşygyň dowamynda Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň “British Library” kitaphanasynda saklanýan asyl golýazmalarynyň nusgalarynyň göçürmesi bilen tanyşlyk gurnaldy. Beýik şahyryň golýazmalary bilen içgin tanyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň wekilleriniň Beýik Britaniýa saparyny gurnamak meselesi hem gozgaldy. Şeýle-de duşuşykda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan “Magtymguly Pyragynyň golýazma mirasy” atly taýýarlanylýan dokumental filmi üçin “British Library” kitaphanasynyň wekilleriniň şahyryň golýazmalary barada gürrüň bermek mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy.
Bulardan başga-da, “British Library” kitaphanasy bilen Türkmenistanyň Golýazma institutynyň we kitaphanalarynyň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň meseleleri boýunça pikir alşyldy.
“British Library” kitaphanasynyň fondyna Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitaby hem-de “Arkadag şäheri – geljegiň şäheri” atly kitap sowgat berildi.