Tymsal

Gadym wagtlarda şäheriň gi­rel­ge­si­ne go­laý ýerde otu­ran gojanyň ýa­ny­na bir og­lan ge­lip:
– Bu şä­her­de nä­hi­li adam­lar ýa­şa­ýar­ka?! – di­ýip so­rap­dyr. Go­ja on­dan:
– Eý­sem, se­niň ýa­şap gaý­dan şä­he­riň­de nä­hi­li adam­lar ýa­şa­ýar­dy?! – di­ýip so­rap­dyr.
– Olar­ hon­dan­bär­si, er­bet adam­lar­dy. Şoň üçi­nem ol ýer­den gaýt­ma­ly bol­dum.
– Sen bu ýer­de hem edil şeý­le adam­la­ra ga­bat ge­ler­siň – di­ýip, go­ja jo­gap be­rip­dir.
Köp wagt geç­män­kä, baş­ga bir adam goja şol bir so­wal bi­len ýüz­le­nip­dir.
Go­ja oňa şeý­le di­ýip­dir:
– Og­lum, sen şol ýa­şap gaý­dan şä­he­riň­dä­ki adam­la­ryň nä­hi­li­di­gi­ni aýt­sa­na?
– Olar ju­da göw­na­çyk, myh­man­sö­ýer, ýagşyzada adam­lar­dy.
– Sen şeý­le adam­la­ry bu ýer­den hem ta­par­syň – di­ýip, go­ja jo­gap be­rip­dir.
Şol ýer­de dü­ýe­le­ri­ni su­wa ýa­kyp du­ran tä­jir bu gür­rüň­le­ri eşi­dip, ikin­ji ýo­lag­çy ýo­la dü­şen ba­dy­na go­ja ýüz­le­nip, şeý­le di­ýip­dir:
– Sen nä­dip şol bir so­ra­ga bü­tin­leý ta­pa­wut­ly jo­gap ber­me­gi ba­şar­dyň?
– Og­lum, her bir adam ýü­re­gin­de öz dün­ýä­si­ni gö­ter­ýär. Gaý­dan ýe­rin­den go­wu­lyk tap­ma­dyk adam, bu ýer­de­nem go­wu­lyk ta­pyp bil­mez. Beý­le­ki şä­her­de dost­la­ry bo­lan, bu ýer­den hem ynam­ly, yg­ty­bar­ly dost­la­ry ta­par. Çün­ki bi­ziň tö­we­re­gi­miz­dä­ki adam­lar bi­ziň olar­dan tap­ýan za­dy­my­za öw­rül­ýär­ler.