Bir­nä­çe ýyl­dan bä­ri dün­ýä­niň kä­bir ýurt­la­ryn­da hep­de­de 4 iş gü­ni sy­nag­dan ge­çi­ril­ýär. Iş­ be­ri­ji­le­riň we iş­gär­le­riň meý­le­tin gat­naş­ýan bu çä­re­si pan­de­mi­ýa döw­rün­de has-da art­dy. Bu ugur­da­ky iň uly sy­nag Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­da ge­çi­ri­lip­di. Bar­la­gyň ne­ti­je­le­ri bi­len bag­ly yl­my işiň taý­ýar­la­nan­dy­gy aý­dyl­dy. Bu düz­gü­ne gö­rä, iş­gär­le­riň iş gü­ni we sa­ga­dy azal­dy­lyp, zäh­met ha­ky öň­kü­li­gi­ne gal­dy­ryl­ýar. Bu ýurt­da 2022-nji ýy­lyň iýun-de­kabr aý­la­ryn­da ge­çi­ri­len sy­na­ga 61 kom­pa­ni­ýa gat­naş­dy. Şeý­le hem giň ge­rim­li çä­rä ýur­duň Kemb­rij uni­wer­si­te­ti bi­len ABŞ-nyň Bos­ton kol­le­ji we Sal­ford uni­wer­si­te­ti hem gat­naş­dy. Sy­na­ga gat­na­şan kom­pa­ni­ýa­la­ryň 54-si­niň (89%) 4 gün­lük iş düz­gü­ni­ni hä­zir hem do­wam et­dir­ýän­di­gi, 31-si­niň (51%) bol­sa, bu düz­gü­ni he­mi­şe­lik ýag­da­ýa ge­tir­mek ne­ti­je­si­ne ge­len­di­gi mä­lim edil­di. Tas­la­ma­nyň we kom­pa­ni­ýa­la­ryň ýol­baş­çy­la­ry­nyň 55 gö­te­ri­mi 4 gün­lük iş hep­de­si­niň oňyn ne­ti­je be­ren­di­gi­ni bel­läp­dir­ler. Şeý­le hem kom­pa­ni­ýa­la­ryň 50 gö­te­ri­mi bu düz­gü­niň iş­gär­le­riň iş­den çy­ka­ryl­ma­gy­ny azal­dan­dy­gy­ny, 32 gö­te­ri­mi­niň işe alyş pro­se­si­ni go­wu­lan­dy­ran­dy­gy­ny aýt­dy. Kom­pa­ni­ýa­la­ryň 82 gö­te­ri­mi­ bu iş ter­ti­bi­niň iş­gär­le­riň ru­hy sag­ly­gy­na oňyn tä­sir eden­di­gi­ni bel­läp­dir. Yl­my-bar­lag ba­ra­da­ky işiň aw­to­ry Ju­li­ýet Şor 6 aý­lyk sy­nag döw­rün­de 4 gün­lük iş hep­de­sin­den örän go­wy ne­ti­je al­nan­dy­gy­ny aýd­ýar.

Gur­ban­mäm­met AMA­NOW,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Magtymguly etrap birleşmesiniň başlygy.