1-nji martda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde polat turbalary we profilleri öndürýän kärhana açylyp ulanmaga berildi.
Açylyş dabarasyna welaýat, etrap häkimlikleriniň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň we ýaşuly nesliň wekilleri, Mejlisiň deputatlary, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşdylar.
Änew şäherinden uzak bolmadyk ýerde bina edilen täze kärhana 5 gektar meýdanda ýerleşmek bilen, onda Türkiýe, Italiýa, Ýaponiýa ýaly ýurtlaryň kämil enjamlary, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrylypdyr. Kärhananyň kuwwaty ýylda 12 000 tonna dürli ölçegdäki polat turbalary we profilleri öndürmäge niýetlenendir. Işleriň gidişine kompýuterler arkaly gözegçilik etmäge giň mümkinçilikler göz öňünde tutulandyr.
Polat turbalary we profilleri öndürýän kärhananyň buýrujysy we potratçysy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Şanly bedew» hojalyk jemgyýetidir.