1. LOT №1.
Balkan welaýatynyň Etrek etrabynda 4 gatly, 24 öýli 1 sany gulluk ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.
Bäsleşik 2024-nji ýylyň 15-nji aprelinde geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüz tutmalar esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy —
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.
Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38; 39-46-32.
Maglumatlar e.fineconomic.gov.tm
internet sahypasynda hem ýerleşdirildi.