1722-nji ýy­lyň 5-nji ap­re­lin­de ni­der­land­ly ad­mi­ral Jeý­kob Rog­ge­we­niň ýol­baş­çy­ly­gyn­da­ky eks­pe­di­si­ýa Pas­ha ada­sy­ny aç­ýar. Bu ada­da­ky “Moai” at­ly 20 met­re çen­li be­ýik­lik­dä­ki äpet daş heý­kel­ler to­pa­ryň ag­za­la­ry­ny geň gal­dyr­ýar. Hä­zir­ki wagt­da Çi­li­niň Pas­ha ada­syn­da­ky “Moai” heý­kel­le­ri ja­han­keş­de­le­riň iň ge­lim-gi­dim­li ýer­le­ri­niň bi­ri­ne öw­rül­di.