«Awtomobil ulag hyzmaty» paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanda ýuridiki we şahsy taraplara ýolagçy ulaglaryny sagatlaýyn kärendesine berýär.
Kompaniýa 4 adamlyk adaty ýolagçy taksilerinden başlap, bir wagtyň özünde 49 ýolagçyny gatnatmak üçin niýetlenen awtobuslara çenli dürli mümkinçilikli ulaglaryň giň görnüşini hödürleýär. Şeýlelikde, müşderiler zerurlyklaryna we adam sanyna baglylykda iň oňat çözgüdi saýlap bilerler.
Sagatlaýyn töleg kesgitli ugurlara ýa-da aralyklara salgylanmazdan, zerur möhletde ulagy kärendesine almaga mümkinçilik berýär. Bu, esasanam, howa ýa-da demir ýol menzillerine gatnawlary guramak, gezelençler, köpçülikleýin çäreler we dabaralar üçin amatlydyr.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-35-20; +993 61 49-34-95.