Britaniýada “akylly” enjamlarda “admin” ýa-da “12345” ýaly gowşak açar sözleriň ulanylyşyny gadagan etmegi göz öňünde tutýan, ulanyjylary haker hüjümlerinden goramak düzgünleri güýje girdi. Şeýlelikde, täze kanuna laýyklykda, Beýik Britaniýada enjamlara ýa-da akkauntlara gowşak açar sözleri goýup bolmaz.