Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde şu ýylyň 6-8-nji noýabry aralygynda “Kids Central Asia 2024” atly Merkezi Aziýanyň çagalary üçin ýöriteleşdirilen sergi geçirilýär. Serginiň çäklerinde çagalar üçin niýetlenen egin-eşikler, iýmitler, dürli harytlar boýunça diwarlyklary bilen tanyşmaga, şeýle-de dünýäniň ençeme ýurdundan geljek kompaniýalar bilen işewürlik gatnaşyklaryny ýola goýmaga mümkinçilikler dörediler. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň web saýty habar berýär.
Habarlaşmak üçin: +99312 21-23-64 / 75