Golaýda Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda gaz pudagynda möhüm ylalaşyklara gol çekildi. Şoňa laýyklykda, Türkmenistandan Eýranyň üsti bilen Yrak Respublikasyna 10 milliard kub metr tebigy gazyny swap görnüşinde ibermek boýunça ylalaşyk gazanyldy. Şeýle hem Eýranyň käbir welaýatlarynyň zerur bolan gaz zerurlyklary üçin türkmen gazyny satyn almak göz öňünde tutulýar. Bu barada Eýranyň Türkmenistanyň ilçisi Ali Mojtaba Ruzbehani “nCa” neşirine beren beýanatynda habar berdi.
Ilçiniň bellemegine görä, Eýran Yslam Respublikasy golaýda gol çekilen ylalaşyklara laýyklykda, Türkmenistandan ýylda 30 milliard kub metr tebigy gaz satyn almagy göz öňünde tutýar, ol hem ýurduň Gülüstan we Demirgazyk Horasan welaýatlarynyň gaz zerurlyklaryny üpjün eder.
Munuň üçin Körpeje-Gurtguýy ugry boýunça täze gaz geçirijisi we gaz gysyjy beketler gurlar. Onuň geçirijilik kuwwatynyň 30 milliard kub metr deň bolmagyna garaşylýar. Turba geçirijisiniň uzynlygy bolsa, 125 kilometre deň bolup, 3 sany gaz gysyjy desga gurlar.
Şol gaz geçiriji arkaly türkmen gazy Eýrana Çaloýuk gaz ölçeýji bekedinden iberiler.
Bu görnüşde türkmen gazy Türkmenistanyň gündogar ýataklaryndan gelip gowşar. Türkmenistanyň Gündogar-Günbatar gaz geçirijisi bilen tebigy gaz Körpeje-Gurtguýy gaz geçirijisine, şol ýerdenem Eýrana iberiler.