1801-nji ýylyň 11-nji iýulynda Fransuz astronomy Žan-Lui Pons (2412.1761 – 14.10.1831 ý) kärdeşi Şarl Mesýe bilen bilelikde özüniň ilkinji kometasyny açýar. Pons şondan soňra 27 ýylyň dowamynda ýene-de 36 kometanyň üstüni açýar. Bu görkeziji beýleki ähli astronomlaryň eden açyşyndan köpdür. Pons ilki Marsel obserwatoriýasynda, soňra gysga wagt Toskanadaky obserwatoriýada we iň soňunda Florensiýadaky obserwatoriýada zähmet çekýär.