Aşgabadyň teatrlarynda spektakllaryň görkeziliş möwsümi tamamlandy. Paýtagtyň teatrlarynyň köpsi eýýäm dynç almaga çykdylar, käbirleri bolsa sahnalaşdyran täze oýunlaryny ilkinji gezek görkezip, dynç alşa giderler.
Sungat işgärleri täze möwsüme awgust aýynda taýýarlyk görüp başlarlar. Adatça, Türkmenistanyň teatrlarynda möwsüm sentýabr aýynda başlanýar. Şeýle-de bolsa, käbir teatrlar tomsuň ahyrynda täze sahnalarynyň ilkinji görkezilişini bilen tomaşaçylara hödürlär.