Wenger tarapynyň çakylygy boýunça 7—11-nji awgustynda Türkmenistanyň wekiliýeti Wengriýada geçiriljek «Kurultaý» medeni çäresine gatnaşmak meýilleşdirilýär. Saparyň çäklerinde ýurdumyzyň Medeniýet günlerini we bu ýurtda Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň açylyşy bilen bagly dabaraly çäreleri guramak teklip edilýär. Türkmenistan bilen Wengriýa döwletiniň dostlukly, özara bähbitli gatnaşyklarynyň barha ilerleýändigi görkezýär.
Çeşme: medeniyet.gov.tm