Ýene-de 3 günden tamamlanjak 17-nji Ýewropa çempionatynda 2-nji finalçy, Ispaniýanyň garşydaşy hem belli boldy. Dortmund şäherinde oýnalan ýarym final duşuşygynda Angliýanyň ýygyndysy Niderlandlaryň ýygyndysyny soňky minutda geçiren goly esasynda 2-1 hasabynda utdy. 1-nji ýarymy hem-de 2-nji ýarymyň soňky 15 minuty çekeleşikli geçen oýunda Niderlandlar ilkinji bolup hasaby açdy. Duşuşygyň 7-nji minutynda Hawi Simons uzak aralykdan owadan urgy bilen pyrtykal reňkdäkileri öňe saýlady. Ýöne kembek etmegi endik edinen iňlisler ýene bir ýola baş alyp çykmagy başardy. 18-nji minutda baş emin Feliks Zwaýer VAR-yň duýdurmagyndan soň iňlisleriň peýdasyna penalti urgusyny belledi. Ony-da dürs uran Harri Keýn hasaby deňledi. Ýewropa çempionatlaryndaky 7-nji goluny geçiren Keýn milli ýygyndynyň yklym ýaryşyndaky iň netijeli 2 futbolçysynyň biri bolup, ol bu ugurda Alan Şirer bilen deňleşdi. Şol bir wagtyň özünde-de Ýewropa çempionatynyň çäginde pleý-off duşuşyklarynyň iň köp gol geçiren futbolçysy hökmünde hasaba alyndy (6 gol). 1-nji ýarymda Niderlandlardan Dumfrisiň topy çyzykda saklamagy, şol sanda onuň kelle urgusynda topuň derwezäni ýokarky kese agajyna degmegi, şeýle-de, iňlislerden Fodeniň uzakdan uran urgusynyň sütüne degip, meýdançanyň daşyna çykmagy beýleki ýatda galan pursatlar boldy. Duşuşygyň 1-nji ýarymy 1-1 hasabynda deňlikde tamamlandy.
2-nji ýarymda-da toparlar wagtal-wagtal toparlar depgini güýçlendirse-de, umumylykda oýun ortatap ýagdaýda geçdi. Oýnuň 81-nji minutynda tälimçi Sautgeýt hüjümçi Keýniň ornuna Olli Watkinsi, Fodeniň ornuna-da Palmeri meýdança girizdi. 10 minutdan soňam, has takygy, 90+1-nji minutda, Palmeriň pasyndan soň Watkins Angliýa ýeňiş getiren, iňlisleri finala çykaran oýunçy boldy. Ol duşuşygyň ýyldyzy saýlandy.
Şunlukda, Angliýanyň ýygyndysy Ýewropa çempionatynda bassyr 2-nji gezek finala çykdy. Şeýle waka Ýewropa çempionatynda 6-njy gezek gaýtalanyp, Angliýanyň ýygyndysy yzly-yzyna finala çykan 4-nji topar boldy. Angliýadan ozal SSSR (1960-1964), Germaniýa (1972-1976, 1976-1980, 1992-1996) hem-de Ispaniýa (2008-2012) yzly-yzyna finala çykypdy. Mundan öňki 3 topar şol yzly-yzyna finallaryň azyndan birinde çempion bolupdy.
Netijede, Angliýanyň ýygyndysy ýekşenbe gününde Berlinde oýnaljak finalda Ispaniýanyň ýygyndysy bilen duşuşar. Duşuşyk 00:00-da başlanar.