Ita­li­ýa. Doň­dur­ma sand­wiç­le­ri (ital­ýan­ça: brioche con ge­la­to) bu ýurt­da has go­wy gö­rül­ýär. Bu tagam esa­san hem, ýur­duň Si­si­li­ýa se­bi­tin­de er­tir­lik na­ha­ryn­da iýil­ýär. Doň­dur­ma bir bul­gur­da äbe­ril­ýär we eräp çö­re­ge siň­ýär.
Ýa­po­ni­ýa. Mo­çi doň­dur­ma­sy­nyň şe­ki­li kö­me­le­ge meň­zeş bol­ýar. Ýa­pon­lar­da «mo­çi» sö­zi üwe­len tü­wü­den taý­ýar­lan­ýan süý­jü­li­giň ha­my­ry­ny aň­lad­ýar. Bu ta­gam te­ge­lek ha­my­ryň içi­ne doň­dur­ma sa­lyn­ma­gy bi­len taý­ýar­lan­ýar. Onuň gök çaý ta­gam­ly, wa­nil­li, ýer­tu­da­na­ly we beý­le­ki gör­nüş­le­ri bol­ýar.
Tai­land. Bu ýurt­da doň­dur­ma­ny müş­de­ri sar­gyt ede­nin­den soň­ra taý­ýar­lap baş­la­ýar­lar. Ýag­ny, ta­gam ýö­ri­te si­ziň üçin taý­ýar­la­nyp, elin­jek hödür edilýär. Il­ki ýö­ri­te po­lat ga­ba su­wuk­lyk gu­ýul­ýar. Soň­ra beý­le­ki ta­gam­lar go­şu­lyp ga­ryl­ýar. Soň­ra doň­du­ryl­ýar we ki­çi­jik bö­lek­le­re bö­lü­nip kä­se­de hö­dür edil­ýär.
Ang­li­ýa. Bu ýurt­da doň­dur­ma­nyň örän köp gör­nü­şi bar. Ir­ki dö­wür­ler­de Ang­li­ýa Ita­li­ýa­dan gö­çüp ge­len maş­ga­la­lar doň­dur­ma dü­kan­la­ry­ny açyp­dyr­lar. Şol dö­wür­lerde tä­sin ta­gam­ly doň­dur­ma­lar hem bo­lup­dyr. XIX asy­ryň ahy­ryn­da hy­ýar­ly doň­dur­ma­lar meş­hur bo­lup­dyr. 1920-nji ýyl­lar­da ga­lyň bul­gur­da hö­dür­len­ýän we uzyn çem­çe bi­len iýil­ýän doň­dur­ma dür­li mi­we­ler, hoz we gaý­mak go­şul­ýan eken. Hä­zir­ki wagt­da Ang­li­ýa­da her adam ýyl­da or­ta­ça 7 litr doň­dur­ma iý­ýär.
1940-njy ýyl­lar­da doň­dur­ma köp­çü­lik­le­ýin ön­dü­ri­lip, so­wa­dy­jy­ly ulag­lar ar­ka­ly paý­la­nyp baş­lan­ýar.