Wa­şing­ton uni­wer­si­te­ti­niň hü­när­men­le­ri tom­za­gyň ar­ka­sy­na da­kyp bol­jak de­re­je­de ki­çi ka­me­ra­ny dö­ret­di­ler. Me­ha­ni­ki go­luň üs­tün­de otur­dy­lan bu kin­di­wan­ja ka­me­ra göz­leg­çi­le­re tom­za­gyň gör­ýän zat­la­ry­ny gör­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär. Ag­ra­my bir gra­myň üç­den bi­ri­ne ba­ra­bar bo­lan bu en­ja­myň al­ýan ýaz­gy­sy­ny «Blue­tooth» ar­ka­ly gö­ni ýaý­lym­da gö­rüp bol­ýar. Bar­lag ge­çi­ri­ji­ler şu wag­ta çen­li ka­me­ra­ny tom­za­kla­ryň iki gör­nü­şi­ne ýer­leş­di­rip gör­dü­ler. Ka­me­ra­ da­ky­lan­da jan­da­ra hiç hi­li zy­ýan ýe­t­män­dir.