Amerikaly gözbagçy we sahna ussady Dewid Bleýn täsin rekord goýdy. Ol geliý gazy bilen çişirilen şarlar arkaly 9 kilometrden gowrak belentlige çykdy. Bu görkeziji Ýer ýüzüniň iň belent nokady bolan Ewerest dagyndan (8 848 m) birnäçe metr beýikdir. ABŞ-nyň Arizona ştatynda ýaşaýan Bleýn şar bilen howa göterilmegi çagalygyndan bäri arzuw edýän eken. Ol ýörite bellenen ýerden şarlar arkaly ýokary göterildi. Otuz minutdan soňra 9 müň 144 metr belentlige çykdy. Soňra bolsa, şarlaryny goýberiň paraşýut bilen howpsuz ýagdaýda ýere gondy. Bleýn bu täsin uçuşy üçin ähli howpsuzlyk düzgünlerini ýerine ýetiripdir. Şeýlelikde, ol sag-aman ýere gonmagy başardy.