BMG-niň Ösüş maksatnamasy Sizi durmuş işi boýunça onlaýn okuw geçmäge we şonuň netijesinde şol okuwlary ýerli derejede doly iş formatynda maksat toparlarymyza ýüzbe-ýüz geçirmäge çagyrýar (10 iş ýeri).  Ähli dalaşgärler bu iş boýunça şahsy maslahat hyzmatlaryny hödürleýän tekliplerini rezýume we dalaşgäriň BMG-niň Ösüş maksatnamasyna haty (Offeror’s Letter to UNDP) bilen bilelikde 2020-nji ýylyň 21-nji sentýabry, sagat 10:00-a çenli elektron poçta, faks ýa-da Национальные тренеры по социальной работе (10 позиций)» ýazgysy bilen möhürlenen bukjada şu aşakdaky salgymyza ugradyp bilerler:  

BMG-niň Ösüş Maksatnamasy, BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň binasy  Аrçabil şaýoly, 21, Aşgabat, Türkmenistan 744036

Telefon: +99312 488325  

Elektron salgymyz: registry.tm@undp.org  

Şu işiň talaplaryna dogry düşünmäge Size ýardam etmek maksady bilen goşmaça resminamalary hem goşýarys.