Owganystanda bir kompaniýa ilkinji elektroulagyň önümçiligini ýola goýdy. Ulagyň 80 göteriminiň bu ýurtda işlenip düzülendigi mälim edildi. Daşky gurşaw üçin zyýansyz hasap edilýän elektrik energiýasy bilen işleýän ulagyň ýük, ýolagçy we beýleki maksatlar üçin niýetlenen jemi 11 görnüşi bar. Ulagyň bahasynyň 1200-2500 dollar aralygynda üýteýändigi mälim edildi. Ulagyň hereketlendirijisi, tigirleri we aýnasy import edilýär. Geljek ýyllarda bularyň hem ýurtda öndürilmegi maksat edinilýär. Önümçilik desgasynda häzire çenli 200 ulag öndürilipdir.