Şwesiýanyň paýtagty Stokgolmda Nobel hepdesi tamamlandy. 12-nji oktýabrda olaryň iň soňkusy bolan ykdysadyýet boýunça Nobel baýragynyň eýeleriniň atlary mälim edildi. Ykdysadyýet boýunça Nobel baýragy beýleki baýraklardan tapawutlylykda, Alfred Nobeliň mirasy däldir. Ol 1968-nji ýylda Şwesiýanyň Milli banky tarapyndan Alfred Nobeliň hormatynda döredildi.

Ykdysadyýet boýunça Nobel baýragynyň eýeleriniň atlary Şwesiýanyň Korollyk ylymlar akademiýasy tarapyndan yglan edildi. Bu ýyl bu baýragy amerikaly ykdysatçylar – 72 ýaşly Pol R. Milgrom we 83 ýaşly Robert Wilson “Auksion nazaryýetini kämilleşdirendigi we täze auksion formatlaryny oýlap tapandyklary üçin” öz aralarynda paýlaşarlar.

“Olar diňe bir auksionlaryň nähili işleýändigini we söwda gatnaşyjylaryň özlerini näme üçin belli bir tertipde alyp baryşlaryny düşündirmän, eýsem, özleriniň nazary açyşlaryndan peýdalanyp, harytlary we hyzmatlary satmak üçin düýbünden täze auksion formatlaryny oýlap tapdylar” diýlip, resmi beýanatda bellenilýär.

Şu ýylky baýrak eýelerine medallar we diplomlar ilçihanalaryň ýa-da uniwersitetleriň üsti bilen öz ýurtlarynda gowşurylar. Stokgolmda we Osloda däp bolup gelýän Nobel baýragynyň gowşurylyş dabaralary, şeýle hem Alfred Nobeliň aradan çykan güni 10-njy dekabrda Stokgolm şäher häkimliginde guralýan Nobel dabarasy bu ýyl dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli ýatyryldy. Mundan öň, 2020-nji ýylyň fiziologiýa we lukmançylyk, fizika, himiýa, edebiýat we Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýeleri belli boldy.