Şu gün agşam (13-nji oktýabr) Aşgabat wagty bilen 22:00-da “Apple” kompaniýasy “iPhone 12” seriýasyna degişli smartfonlary, şeýle hem gulaklayk, zarýad beriji we beýleki enjamlaryny tanyşdyrdy. “iPhone 12” seriýasynda jemi 4 smartfon bolup, ählisi 5G aýratynlygy bilen  üpjün edilipdir. “iPhone 12 Mini”, “iPhone 12”, “iPhone 12 Pro” we “iPhone 12 Pro Max” atly telefonlaryň ählisinde çarçuwa goýlupdyr. Ýagny, beýleki öndürijileriň käbir telefonlaryndaky ýaly smartfonyň ýüzüni tutuşlygyna ekran gaplamaýar. “iPhone 12” gabarasy alýuminden, 12 Pro-laryňky poslamaýan polatdan öndürilipdir. Telefonlaryň ählisi suwa çydamly tehnologiýa bilen örtülipdir.

“iPhone 12 Mini” we “iPhone 12”-de has köp reňk saýlawy bar. Maşgalanyň “körpesi” bolan “12 Mini”-niň 5,4 dýuýmlyk ekrany bar. Dünýäniň iň kiçi 5G-li telefony bolan “Mini 12” ýokary tehnologiýa aýratynlyklary bilen müşderileriň göwnünden turjaga meňzeýär. “iPhone 12”-de we “12 Pro”-da 6,1 dýuýmlyk OLED ekran bar. Maşgalanyň iň uly agzasy bolan “12 Pro Max”-yň ululygy bolsa, 6,7 dýuým. Smartfonlaryň ählisinde “A14 Bionic” mikroprosessor oturdylypdyr. Bu prosessor ilkinji gezek täze “iPad Air”-de oturdylypdy.

Iki we üç kamera sensorlary

Smartfonlaryň kameralary hem ýokary durulygy bilen tapawutlanýar. “12 Mini” we “iPhone 12”-niň yz tarapynda goşa, “12 Pro” we “12 Pro Max”-da üç kamera sensory göz öňünde tutulypdyr. “iPhone 12”-de 12 megapiksel F1.6 giň hem-de 12 megapiksel F2.4 ultra giň kameralar bar. “Pro” modellerde bolsa, 12 megapiksel F1.6 giň, 12 megapiksel F2.4 ultra giň hem-de 12 megapiksel F2.2 telefoto kameralar oturdylypdyr. Şeýle hem, “Pro” telefonlarda 5x optiki ýakynlaşdyrma aýratynlygy bar. Şeýle hem, “12 Pro” modelleriniň yz tarapynda LIDAR skanner hem bar. “Apple”-iň ilkinji gezek “iPad Pro” modellerinde ulanan bu tehnologiýasy nanosekunt tizliginde işläp, daş-töweregi 5 metre çenli ölçäp bilýär. Bu ulgam daş-töweregiň çuňluk kartasyny çykaryp bilýär. Şeýlelikde, “hyýaly hakykat” tehnologiýasy arkaly hyýaly jisimleri hakyky ýere ornaşdyryp bilýär.

Bahasy

“iPhone 12 Mini”-niň (64 GB) 699 dollar, “iPhone 12” (64 GB) 799 dollar, “iPhone 12 Pro” (128 GB) 999 dollar, “iPhone 12 Pro Max” (128 GB) 1 099 dollar bahadan satylar. Täze “iPhone” edinen müşderiler onuň zarýad berijisini aýratynlykda satyn almaly ýa-da ozalky zarýad berijisini ulanmaly bolarlar. Şeýle hem, täze telefonyň gutusynda gulaklyk hem ýok. Şol sebäpli gutular birneme ýukalypdyr.