Ukrainaly aktrisa Milla Ýowowiçiň baş keşpde surata düşen “Resident Evil” filmleriniň täzeden ekranlaşdyryljak nusgasynda çykyş etjek artistler belli bolup başlady. Ýohannes Robertsiň režissýorlyk etjek filminde Kaýa Skodelario, Hannah Jon-Kamen, Robbi Amell, Nil MakDonou, Tom Hopper, Awan Jogia ýaly artistler dürli keşpleri ýerine ýetirerler. Filmiň ssenarisiniň režissýoryň özi ýazar. Täze filmdäki wakalar 1998-nji ýylda bolup geçýär.

Ilkinjisi 2002-nji ýylda prokata çykan “Resident Evil” filmleriniň altynjysy 2016-njy ýylda kinosöýüjileriň dykgatyna ýetirilipdi. Filmiň käbir bölümleri tomaşaçylaryň uly söýgüsini gazanypdy.

“Netflix” serialyny ekranlaşdyrar

Ýeri gelende aýtsak, “Netflix” media platformasy hem “Resident Evil” atly serialy öz muşdaklarynyň dykgatyna ýetirjekdigini habar beripdi. 8 bölümlik gysga göwrümli serialyň önümçiligine öňümizdäki günlerde badalga berler. “Netflix” bu serial üçin “Resident Evil” filmlerini öndüriji “Constantin Film” şereketi bilen bilelikde işleşerler.