Ussat aktýor, oskarly režissýor Klint Istwud “Cry Macho” atly filmde hem surata düşer, hem-de ony surata düşürer.  N. Riçard Neşiň romany esasynda ekranlaşdyryljak filmiň ssenarisini režissýoryň “Gran Torino”, “The Mule” ýaly filmleriniň ssenariçisi Nik Şenk ýazar. Maýk atly çapyksuwar baradaky film 1970-80-nji ýyllarda hem surata düşürilmekçi bolupdy. Ýöne dürli sebäplere görä, häzirki wagta galan kino baradaky beýleki maglumatlar öňümizdäki günlerde belli bolar.