Ýakynda “Türkmentelekom” telekommunikasiýa kompaniýasy 071 tehniki goldaw hyzmatyny ýola goýdy. Öý ýa-da el telefony arkaly ýurdumyzyň islendik ýerinden 071 belgä jaň edip “Türkmentelekom”tarapyndan berilýän telefon, internet, kabelli teleýaýlymlar we beýleki hyzmatlar barada gije-gündiz tehniki goldaw almak, şeýle hem uzak aralyga ýa-da halkara jaňlary sargyt etmek mümkinçiligi bar. Mundan başga-da, kompaniýanyň saýtynda (https://telecom.tm/tk/sargyt) hyzmatlary sazlamak işleri üçin hünärmeni internet arkaly onlaýn çagyrmak mümkinçiligi hem bar.

071 belgisiniň tejribeli operatorlary “Türkmentelekom” okuw merkezinde ýörite bilim we tälim alypdyrlar. Olar gelýän jaňlara jogap berip, müşderileriň haýyşlaryny degişli bölümlere iberýärler. Ýönekeý ýüze çykan näsazlyklar haýal etmän ýerinde çözülýär, çylşyrymly näsazlyklar bolsa ýokary bilimli inženerlere iberilýär. Müşderilerden gelýän jaňlar awtomatiki usulda ýöredilýär we “Online tehnik” mobil programmasyny ulanýan tehniklere geçirilýär.

Ýatlap geçsek, aragatnaşyk hyzmatlary boýunça gysga belgili şeýle tehniki goldaw hyzmatlar, “Altyn asyr” ÝPGJ-niň tmcell öýjükli aragatnaşyk hyzmatlaryndan peýdalanýan müşderiler üçin 088 belgisi,

“Aşgabat şäher telefon ulgamy” ÝPGJ-niň telefon, internet we IPTV hyzmatlaryndan peýdalanýan müşderiler üçin bolsa 083 belgisi hyzmat edýär.

Şeýle tehniki goldaw merkezleriniň bolmagy ýurdumyzda berilýän hyzmatlaryň bökdençsiz işlemegini we hiliniň ýokarlanmagyny üpjün edýär. Müşderileriň teklipleri, bellikleri hasaba alynýar. Hyzmatyň sanly görnüşinde programma üpjünçiliginde ýöredilmegi bolsa, ýurdumyzda san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­mek bi­len bag­la­ny­şyk­ly ka­bul edi­len konsep­si­ýa­nyň üs­tün­lik­li dur­mu­şa geçirilýändigine şaýatlyk edýär.

Serdar GELDIÝEW,

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň mugallymy.