Ýokary tizlikden lezzet alýanlaryň söýgüli filmler toplumy “Forsaž” (Fast and Furious) 11-nji kinodan soň tamamlanar. Muşdaklary soňky gezek ilkinjisi 2001-nji ýylda ekranlara çykarylan “Forsaž” filmleriniň 8-nji kinosyna tomaşa etdiler. Häzirki wagtda önümçiligi tamamlanan 9-njy filmiň 2021-nji ýylda kinoteatrlara ýaýradyljakdygy ozal habar berlipdi. Filmiň prodýuserleri ýene-de 2 kinodan soň, has takygy, 11-nji kinodan soň, “Forsaž” filmleriniň tamamlanjakdygyny habar berdiler. Soňky 2 filme-de Jastin Lin režissýorlyk eder. Jastin Lin “Forsaž 3”-den soň, yzly-yzyna 4 filme režissýorlyk edipdi. 7-nji filmi Jeýms Wanyň, 8-nji kinony-da F. Greý Greýiň surat düşürmeginden soň, Lin 9-njy film üçin täzeden kameranyň arkasyna geçipdi. “Universal Pictures” kompaniýasynyň hemaýatkärligindäki “Forsaž” filmler toplumynyň 1–2-nji kinosyna degişlilikde, Rob Kohen bilen Jon Singlton režissýorlyk edipdi. Şu wagta çenli tomaşaçylaryň dykgatyna ýetirilen “Forsaž” filmleri üçin 1 milliard 209 million dollar çykdajy edilipdi. Aýratynam, 7–8-nji kinolaryň 1 milliard dollardan köp girdeji gazanmagy bilen “Forsaž” filmler toplumynyň toplan umumy girdejisi 5 milliard 891 million dollara deňdir. Win Dizel, merhum Pol Wolker, Mişel Rodriges, Jordana Brewster, Gal Gadot, Taýrese Gibson ýaly artistleriň surata düşüp başlan “Forsaž” filmleriniň soňky kinolaryna Dweýn Jonson, Jeýson Stetham, Şarliz Teron ýaly meşhur ýyldyzlar hem goşulypdy. Ýeri gelende aýtsak, 2019-njy ýylda “Forsaž” filmler toplumynyň “spin-off”-y (filmiň gahrymanlarynyň başga kinosy) – “Forsaž hödürleýär: Hobbs we Şaw” kinosy-da ekranlara çykarylypdy.