Dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli geljek ýyla süýşürilen Euro 2020-de çykyş soňky 4 ýygyndy hem pleý-off tapgyrynyň final oýunlaryndan soň belli boldy. Gruziýa bilen Demirgazyk Makedoniýanyň arasyndaky oýunda myhmanlar 1-0 hasabynda ýeňiş gazandy. Makedonlara ýeňiş getiren ýeke-täk goly 56-njy minutda 37 ýaşly meşhur futbolçy Goran Pandew derwezä girizdi. Şunlukda Demirgazyk Makedoniýa taryhynda ilkinji gezek Ýewropa çempionatynda çykyş eder. Demirgazyk Makedoniýanyň ýygyndysy “C” toparçada Niderlandlaryň, Ukrainanyň, Awstriýanyň ýygyndylary bilen duşuşar.

Serbiýa bilen Şotlandiýanyň arasyndaky oýnuň esasy wagty 1-1 (Ýowiç 90 – Kristi 52) deňme-deň tamamlandy. Oýundan soňky 11 metrlik jerime urgularyndan soň, Şotlandiýanyň ýygyndysy 5-4 öňe saýlanyp, 1996-njy ýyldan soň, Ýewropa çempionatyna wekilçilik eder. Şotlandlar “D” toparçada Angliýadyr Horwatiýanyň hem-de Çehiýanyň ýygyndylary bilen özara güýç synanyşar.

Demirgazyk Irlandiýa bilen Slowakiýanyň arasyndaky oýunda myhmanlar ýeňiş gazandy. Esasy wagty 1-1 tamamlanan oýunda slowaklar goşmaça wagtda öňe saýlanyp (1-2; Şkrinar 88 ö.d. – Kuska 17, Duriş 110), 2016-njy ýyldan soň, 2-nji gezek Ýewropa çempionatyna gatnaşmaga ygtyýar aldy. Slowakiýa “E” toparçada Ispaniýanyň, Şwesiýanyň, Polşanyň milli ýygyndylary bilen duşuşar.

Wengriýa bilen Islandiýanyň arasyndaky oýun taryhy waka öwrüldi. 11-nji minutda Gulfi Sigurdssonyň goly bilen öňe saýlanan islandlar soňky 4 minutda 2 gol geçirtdi. Wengerlere ýeňiş getiren gollary 88-nji minutda Nego bilen 90+2-nji minutda Soboslaý derwezä girizdi. Wengriýa “F” toparçada Fransiýanyň, Portugaliýanyň hem-de Germaniýanyň ýygyndylary bilen duşuşar.