Türkmenistanyň futbol boýunça Milli 26-njy tapgyrda oýnalan duşuşyklarda 17 gol geçirildi. Çempionlygyny geçen hepdede yglan eden Altyn asyr öz meýdançasynda “Energetikden” 6-0 üstün çykdy. Aragatnaşykçylaryň gollarynyň 4-sini soňky 20 minutda çempionatyň iň netijeli hüjümçisi Altymyrat Annadurdyýew geçirdi. Beýleki 2 goly Begenç Akmämmedow bilen Mihail Titow öz atlaryna ýazdyrdylar. Altymyrat Annadurdyewiň gollarynyň sany 35-e ýetdi.

Galan 3 duşuşykda myhmanlar ýeňiş gazanyp, birmeňzeş hasaplar bilen tamamlanan oýunlarda “Şagadam” “Merwden”, “Köpetdag” bolsa, “Ahaldan” 2-1 üstün çykdy. 2 oýunda-da ýer eýeleri hasaba açsalaram, olara ýeňiş gazanmak başartmady. Murat Ýakşiýewiň goly bilen öňe saýlanan “Ahalyň” derwezesinden “Köpetdagyň” adyndan ýeňiş gollaryny Yhlas Saparmämmedow hem-de Şiri Annaýew geçirdi. “Merw”–“Şagadam” duşuşygynda-da ýer eýeleri 33-nji minutda Pirmyrat Gazakowyň goly bilen öňe saýlandy. Ýöne 2-nji ýarymda has erjellik görkezen Şagadama Hydyr Ýakubow bilen Yhlas Magtymow ýeňiş getiren oýunçylar boldy. Tapgyryň çekeleşikli geçen oýnunda “Nebitçi” öz meýdançasynda “Aşgabatdan” 3-2 utuldy. “Aşgabat” toparyna ýeňiş getiren pökgüleriň 2-sini Nazar Towakelow, beýlekisini-de Şatlyk Gurbanow öz atlaryna ýazdyrdylar.

Çempionatyň 27-nj tapgyrynyň duşuşyklary (“Köpetdag”–“Şagadam”, “Merw”–“Nebitçi”, “Aşgabat”–“Altyn asyr”, “Energetik”–“Ahal”) 25-nji noýabrda oýnalar.