Amerikaly aýdymçy hem aktrisa Selena Gomez täze filminde alpinistiň keşbini ýerine ýetirer. 28 ýaşyndaky aktrisa “In The Shadow of The Mountain” (“Dagyň kölegesinde”) atly Ewerest dagynyň çür depesine çykan ilkinji peruly hem-de dünýädäki ýedi belentlige dyrmaşmagy başaran ilkinji zenan Silwia Wazkes Lawadonyň keşbini janlandyrar. Lawadonyň öz ýazan kitaby esasynda taýýarlanjak filme Elgin Jeýms režissýorlyk eder. Filmiň ssenarisini režissýoryň özi ýazar. Geljek ýylyň ilkinji aýlarynda surata düşürilip başlanjak filmi 2022-nji ýylda ekranlara çykarmak göz öňünde tutulýar.